وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی )کمپیوتر لاب ولابراتوار(، دوباب تشناب های چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، چاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی

د خپرېدو نېټه: Jan 19, 2014

د پاى نېټه: Feb 04, 2014

د مزايده د سند لمبر: MOE/W-171/92

مرجع: MOE/W-171/92

تمویل کوونکي مرجع: UNICEF

ښار: Daikundi

د مزايده سند: Download Document



جزیات:

وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی )کمپیوتر لاب ولابراتوار(، دوباب تشناب های چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، چاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها وساحه سبز مطابق نقشه و احجام برای مکتب سبز کیهان ولسوالی خدر ولایت دایکندی را به اساس داوطلبی باز و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید.

 از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیرقابل بازگشت الی یک روز قبل از آفرگشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف و ریاست معارف ولایت دایکندی بدست آورند.

آفرگشائی پروژه مذکور24 روزکاری بعدازنشراعلان ساعت 10:00 قبل ازظهردرریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف تدویر یافته آفرهای دیررسیده وانترنیتی پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.