اعمار تعمیر8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار ، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن بایک غرفه واش روم،سیستم برق, دیواراحاطه معه دروازه ،چاه آب آشامیدنی، وسایل بازی, میدان والیبال, کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی ، پیاده روها وساحه سبز مطابق نقش

د خپرېدو نېټه: Jan 19, 2014

د پاى نېټه: Jan 29, 2014

د مزايده د سند لمبر: MOE/W-165/92

مرجع: MOE/W-165/92

تمویل کوونکي مرجع: UNICEF

ښار: Daikundi

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار ، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن بایک غرفه واش روم،سیستم برق, دیواراحاطه معه دروازه ،چاه آب آشامیدنی، وسایل بازی, میدان والیبال, کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی ، پیاده روها وساحه سبز مطابق نقشه و احجام برای مکتب نوجوک ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی را به اساس داوطلبی باز و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید.

 از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیرقابل بازگشت الی یک روز قبل از آفرگشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف و ریاست معارف ولایت دایکندی بدست آورند.

آفرگشائی پروژه مذکور21 روزکاری بعدازنشراعلان ساعت 02:00 ازظهردرریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف تدویر یافته آفرهای دیررسیده وانترنیتی پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.