اعمار تعمیر 40 صنفی معه چاه سپتیک, لیلیه 200 نفری چاه سپتیک, لیلیه 300 نفری معه چاه سپتیک, میدان های ورزشی, دیواراحاطه به طول 834 متر,تشنابهای عصری معه وضوخانه, چاه سپتیک, چاه آب آشامیدنی , کتابخانه ,طعام خوری 200 نفری اطاق محافظ برای دارالعلوم کمپلکس ول

د خپرېدو نېټه: Dec 18, 2013

د پاى نېټه: Jan 07, 2014

د مزايده د سند لمبر: MOE/W-139/92

مرجع: MOE/W-139/92

تمویل کوونکي مرجع: Government Budget

ښار: Kandahar

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت معارف ازبودجه خویش اعمار تعمیر 40 صنفی معه چاه  سپتیک, لیلیه 200 نفری چاه سپتیک, لیلیه 300 نفری معه چاه سپتیک, میدان های ورزشی, دیواراحاطه به طول 834 متر,تشنابهای عصری معه وضوخانه, چاه سپتیک, چاه آب آشامیدنی , کتابخانه ,طعام خوری 200 نفری اطاق محافظ برای دارالعلوم کمپلکس ولایت کندهار  را به اساس داوطلبی باز و قانون  تدارکات ملی قرارداد مینماید.

 از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیرقابل بازگشت الی یک روز قبل از آفرگشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف بدست آورند.

آفرگشائی پروژه مذکور22 روزکاری ساعت 10:00 قبل ازظهردرریاست تهیه وتدارکات وزارت معارف تدویر یافته آفرهای دیررسیده وانترنیتی پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.