کارباقیمانده تعمیر24صنفی سه منزله معه ملحقات آن شامل یک حلقه چاه سپتیک, یک حلقه چاه آب آشامیدنی و5غرفه مبرزبرای لیسه عالی امام اعظم اقتاش ولسوالی سیدخیل ولایت پروان

د خپرېدو نېټه: Dec 18, 2013

د پاى نېټه: Jan 07, 2014

د مزايده د سند لمبر: MOE/W-051/92

مرجع: MOE/W-051/92

تمویل کوونکي مرجع: DANIDA

ښار: Parwan

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت معارف ازبودجه اداره محترم دانیدا کارباقیمانده تعمیر24صنفی سه منزله معه ملحقات آن شامل یک حلقه چاه سپتیک, یک حلقه چاه آب آشامیدنی و5غرفه مبرزبرای لیسه عالی امام اعظم اقتاش ولسوالی سیدخیل ولایت پروان را به اساس داوطلبی باز و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید.

 از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیرقابل بازگشت الی یک روز قبل از آفرگشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف بدست آورند.

آفرگشائی پروژه مذکور22 روزکاری بعدازنشراعلان ساعت 11:00 قبل ازظهردرریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف تدویر یافته آفرهای دیررسیده وانترنیتی پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.