اعمار تعمیرچهارصنفی خشت پخته باپوشش آی بیم وآهن پوش, سیستم برق برای مدرسه دینی کوچیها ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار

د خپرېدو نېټه: Dec 18, 2013

د پاى نېټه: Jan 01, 2014

د مزايده د سند لمبر: MOE/W-109/92

مرجع: MOE/W-109/92

تمویل کوونکي مرجع: DANIDA

ښار: Nangrahar

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت معارف ازبودجه اداره محترم دانیدا اعمار تعمیرچهارصنفی خشت پخته باپوشش آی بیم وآهن پوش, سیستم برق برای مدرسه دینی کوچیها ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار  را به اساس داوطلبی باز و قانون تدارکات ملی قرارداد مینماید.

 از شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل میآید تا اسناد داوطلبی را در بدل 1000 افغانی پول غیرقابل بازگشت الی یک روز قبل از آفرگشائی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف وریاست معارف ولایت ننگرهار بدست آورند.

آفرگشائی پروژه مذکور21 روزکاری بعدازنشراعلان ساعت 10:00 قبل ازظهردرریاست تهیه وتدارکات وزارت معارف  تدویر یافته آفرهای دیررسیده وانترنیتی پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذ میگردد.