داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی )کمپیوتر لاب ولابراتوار(، دوباب تشناب های چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، چاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی )کمپیوتر لاب ولابراتوار(، دوباب تشناب های چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، چاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی...
Jan 19, 2014 Feb 04, 2014
اعمار تعمیر8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار ، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن بایک غرفه واش روم،سیستم برق, دیواراحاطه معه دروازه ،چاه آب آشامیدنی، وسایل بازی, میدان والیبال, کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی ، پیاده روها وساحه سبز...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار ، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن بایک غرفه واش روم،سیستم برق, دیواراحاطه معه دروازه ،چاه آب آشامیدنی، وسایل بازی, میدان والیبال, کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی...
Jan 19, 2014 Jan 29, 2014
اعمار تعمیربرای دوباب 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیربرای دوباب 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت...
Jan 19, 2014 Feb 03, 2014
اعمار تعمیربرای دوباب 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیربرای دوباب 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت...
Jan 19, 2014 Feb 02, 2014
اعمار تعمیر 8 صنفی )کمپیوتر لاب ولابراتوار(، دوباب تشناب های چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، چاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها وساحه...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی )کمپیوتر لاب ولابراتوار(، دوباب تشناب های چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، چاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی...
Jan 19, 2014 Feb 03, 2014
اعمار تعمیر 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی...
Jan 19, 2014 Feb 03, 2014
اعمار تعمیر 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی...
Jan 19, 2014 Feb 03, 2014
اعمار تعمیر 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 8 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای چهار غرفه یی ایکوسن با یک غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی...
Jan 19, 2014 Feb 02, 2014
اعمار تعمیر 16صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها وساحه...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 16صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی...
Jan 11, 2014 Jan 19, 2014
اعمار تعمیر 16 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی کانکریتی وپلاستیکی و کانکریت ریزی پیاده روها...
وزارت معارف ازبودجه اداره محترم یونیسف اعمار تعمیر 16 صنفی معه کمپیوتر لاب ولابراتوار، دوباب تشنابهای شش غرفه یی ایکوسن با دو غرفه واش روم دار، سیستم برق ، دیواراحاطه معه دروازه ، حفرچاه آب آشامیدنی ، وسایل بازی, میدان والیبال و کثافت دانی...
Jan 11, 2014 Jan 21, 2014
پاڼه 1 از 5