له موږ سره اړیکه

محمد فاروق احمدی
په افغانستان کې د پوهنې لپاره د نړیوال ګډون همغږی کوونکی
ایمېل: director.gpe@outlook.com
تیلفون:  729818918 (0) 0093
 
حمیدالله ابوی
د اطلاعاتو او اړیکو مسوول
ایمیل:  hamidabawi@gmail.com
تیلفون: 795767676 (0) 0093