دجندر څانګه

 

د افغانستان اسلامي جمهوریت

 د پوهنې وزارت د جندر د بنسټ د څانګې پیژندنه

د افغانستان اسلامي جمهوریت په دولتي ادارو کې د جندر څانګه د نارینه او ښځو د ټولنیزو حقونو د برابرۍ،پالیسیو، د افغانستان دملي ودې او پرمختګ، د دریمې زریزې پرمختیایي موخو، د افغانستان دښځو لپاره دملي کاري پلان او نورو اسنادو په باب د دولت د ژمنو له مخې جوړه شوې ده.

دافغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت د جندر بنسټ آمریت په ۱۳۹۰ کال د نوموړي وزارت په رسمي تشکیل کې را منځته شو او د دریو کارکوونکو په درلودلو سره يې په فعالیت پیل وکړ، اوس نوموړې څانګه ۸ بسته لري چې یو تن د جندر د مشر ،یوتن د عامه پوهاوي دکارپوه، یوتن د ظرفیت لوړولو دکارپوه، یوتن د بشري سرچینو د پالیسیو د پلي کولو او نظارت د کارپوه، یوتن د پلان او رپوټ ورکولوکارپوه، دوه تنه مسلکي غړي او یوتن خدماتي اجیرپه توګه په یاد آمریت کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.

 

د پوهنې وزارت د جندر بنسټ د څانګې مشره

آغلې نجیبه نورستانۍ