د پوهنې قانون - یوولسم فصل - متفرقه حکمونه

د جسمي او روحي ځورونې منع
نهه دېرشمه ماده:

د زده كوونكو هر ډول جسمي او روحي ځورول (حتي د هغوى د تاْديب اواصلاح په منظور) بند دي . سرغړوونکی د قانون دحکمونو مطابق ترعدلي تعقیب لاندې نیول کېږي .
 
د سياسي فعاليتونو ممنوعيت
څلوېښتمه ماده:

(۱) پدې قانون کې د درج شوو ښوونيزو مؤسسواوښوونیزو او روزنیزوپروګرامونو په چاپېريال كې د زده كوونكو ،ښوونکو ، استادانو،مدرسانواودپوهنې وزارت دنوروکارکوونکوګوندي او سياسي فعاليتونه، منع دي.
(۲) د سياسي مقصدونو د تاْمينولو لپاره په دې قانون کې درج شوو ښوونيزو مؤسسواوښوونیزو اوروزنیزو پروګرامونوڅخه د اشخاصو، سازمانونو او سياسي ګوندونو ګټه اخستل، منع دي.
 
جامې
یوڅلوېښتمه ماده:

پدې قانون كې د درج شوو ښوونيزو دورو زده كوونكي، ښوونكې، استادان او مدرسان مخصوصې جامې لري چې ډول يې دهېواد د مختلفو سيمو د اقليمي شرايطو او فرهنګي مقتضياتو له په پام كې نيولو سره، د اړوندې لايحې مطابق تثبيتېږي.
 
هڅوونكى معاش
دوه څلوېښتمه ماده:

د ښوونكو، استادانو، مدرسانو، مؤلفانو، څېړونكو اود ښوونكي د روزنې ، د ساينس او ښوونیزې او روزنیزې تكنالوژۍ د مركز، د ښوونيز نصاب او خپرونو د پرمختيا، اسلامي رسمي ښوونو، دارالحفاظونو او تخنيكي – مسلكي ښوونو د مؤسسو د علمي او مسلكي غړو دهڅونې په منظور، د اړوند تقنيني سند مطابق، هڅوونكى امتیازي معاش وركول كېږي.
 
د كار وخت
دري څلوېښتمه ماده:

د ښوونكو،استادانو، مدرسانو، مؤلفانو، څېړونكو اودپوهنې دنورو کارکوونکوحاضري، رخصتي اود كاروخت دقانون د حكمونو په پام کې نیولو سره، د اړوندو لايحو مطابق، تنظیمېږي.
 
تقاعد
څلورڅلوېښتمه ماده:

د پوهني وزارت ښوونكي، استادان، مدرسان ،مؤلفان او څېړونكي ، علمي اومسلکي غړي   د قانون دحکمونو مطابق دتقاعد له حقوقو څخه برخمن کېږي. د ادارې د اړتيا اود هغو د موافقې په صورت کې چې د كار توان ولري، د هغوى دكار دوره  ترنورولسو كلونو پورې تمدیدېږي.
 
دښوونمنۍ دمهارتونوملي آزموینه
پنځه څلوېښتمه ماده:

 هغه شخص دښوونکي په توګه مقررېدی شي چې دکارکوونکوپه قانون کې ددرج شووشرایطو په لرلو برسېره ،دښوونکي دمهارتونو ملي آزموینه داړوند کړنلاری مطابق په بري سره تېره کړي .
 
مرسته
شپږڅلوېښتمه ماده:

د پوهنې وزارت له ښوونكو ، استادانو،مدرسانو،مؤلفانو، څېړونكو او نورو اړوندو کارکوونکوسره د مادي اومعنوي مرستې په منظور، دښوونکي د صندوق او کوپراتیفونوپه ګډون ددولت دمالي امکاناتو په حدودو کې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي. ددغوپروګرامونودفعالیت ډول اوله هغوڅخه دګټې اخستنې شرایط ،داړوندې لایحې مطابق ، تنظیمېږي.
 
له سکالرشپونواوفیلوشپونو څخه ګټه اخستل
اووه څلوېښتمه ماده :

دپوهنې وزارت دخپلواړوندوعلمي اواداري کارکوونکودعلمي ـ مسلکي اوتخصصي کچې د ودې او پراختیا په منظورله کورنیو او بهرنیو سکالرشپونواو فیلوشپونو څخه د ګټې اخستنې او په  کورسونو، سیمینارونو، ورکشاپونو، کنفرانسونواو سمپوزیمونوکې دګډون مناسبه زمینه،د اړوندې لایحې مطابق،په هېوادکې په متوازنه او عادلانه توګه برابروي .
 
د زده كوونكو د اولياوو ، ښوونكو او ځايي خلكو شوري
اته څلوېښتمه ماده:

(۱)په دولتي او خصوصي ښوونځيو او ښوونيزو مؤسسو كې د زده كوونكو د اولياوو، ښوونكو او ځايي خلكو شوري، د لاندې موخو دتاْمين په منظور، جوړېږي :
۱- د ښوونې او روزنې په پړاوونو كې د ښوونيزو او روزنيزو ستونزو د حل، د ښوونې او روزنې د كيفيت د ښه كولو، د زده كوونكو اود پوهنې د منسوبينو له ناوړې استفادې او قانوني او تاْديبي سرغړونو څخه د مخنيوي لپاره، د زده كوونكو د اولياوو، ښوونكو او ځايي خلكو كار نده برخه اخستنه.
۲- د زده كوونكو اود پوهنې د منسوبينو له ښوونې، اخلاقو، تهذيب او ټولنيزو چلندونو څخه څارنه او مواظبت.
۳- په كورنۍ اود ښوونيزې مؤسسې په دننه اوبهركې دتاوتریخوالي او تخريبي اعمالو په وړاندې له زده كوونكو اود پوهنې له منسوبينو څخه ملاتړ.
۴- په هېواد کې دښوونې اوروزنې دنظام دښه والی لپاره دپوهنې وزارت دپرمختیایي پروګرامونو په مدیریت اوتطبیق کې کارنده ونډه اخستنه .
(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې ددرج شوې شوري تشكيل او د فعالیت ډول د اړوندې لايحې مطابق، تنظيمېږي.
 
دنورواداري چاروتنظیم
نهه څلوېښتمه ماده:

پدې قانون كې د درج شوو ښوونځيو او ښوونيزو مؤسسو د زده كوونكو د شاملېدو، لوړتیا، ازموينو، فراغت، تاْديب، تبديلۍ، انفكاك او ايستلو شرايط، د اړوندو تقنيني سندونو مطابق  تنظيمېږي.
 
د فراغت سند
 پنځوسمه ماده :

 په دې قانون کې ددرج شوو مختلفو ښوونیزو دورو او ښونیزو او روزنیزو پروګرامونو فارغان دپوهنې وزارت لخوا دفراغت دسند مستحق دې چې د دغو مؤسسو د فراغت د سند شرایط ، مشخصات او ډول، د اړوندو لايحو مطابق،ټاکل کېږي .
 
د مقرراتو وضع كول
یو پنځوسمه ماده:

د پوهنې وزارت، د دې قانون د حكمونو د ښه تطبيق په منظور، مقررې  او لايحې او كړنلارې   وضع اوتطبیقوی .
 
انفاذ
دوه پنځوسمه ماده:

دغه قانون د توشېح له نېټې څخه نافذ او په رسمي جريده كې دې خپور شي په نافذېدو سره يې، د ۱۴۲۲ ھ . ق د محرم الحرام د ۲۹ نېټې په (۷۹۶) ګڼه رسمي جريده كې خپور شوى د پوهنې قانون او نور مغاير حكمونه، لغو ګڼل كېږي.