د پوهنې قانون - لسم فصل - د سواد زده کړې او حیاتی سواد ښوونې

سوادزده کړي او حیاتي سواد
پنځه دېرشمه ماده :

په سواد زده کړې اوحیاتي سواد کې د لیک ،لوست او حسابزده کړه او حیاتي ،حرفوي اوشغلي (کسب) زده کړې شاملې دی چې له سواد څخه دبي برخې بالغو اشخاصواو له ښوونیزو مؤسسو څخه دپاتې تنکیوځوانانو او ځوانانو لپاره، په هېوادکې په متوازنه او
عادلانه توګه تنظیمېږي .
 
دسواد زده کړې اوحیاتي سواد موخې
شپږدېرشمه ماده :

دسواد زده کړې او حیاتي سواد موخې عبارت دي له :
۱- دسواد اوعلم د زده کړې په اړه، داسلام دمقدس دین دحکمونو په پام کې نیول .
۲- دسواد نه لرونکواولږسواد لرونکو لپاره د لیک ،لوست، حساب او دحیاتي اوحرفوي پوهې او مهارتونودترلاسه کولو دزمینې برابرول او د ښوونودغزېدو لپاره دهغوچمتوکول .
۳- دهغو تنکیو ځوانانواو ځوانانو لپاره چې له ښوونې څخه پاتې دي، په دې قانون کې ددرج شوو ښوونو د غزېدو لپاره دزمینې برابرول.
 
دسواد زده کړې او حیاتي سواد اجباري زده کړه
اووه دیرشمه ماده :

(۱) ددولتي اوغیردولتي ادارو دبې سواده او لږ سوادلرونکو قراردادي کارکوونکولپاره دسواد اوحیاتي سواد زده کړه اجباري ده.
(۲) وزارتونه او دولتي اوغیردولتي ادارې مکلفې دي چې دپوهنې وزارت په مرسته په خپلواړوندو اداروکې دسواد زده کړې اوحیاتې سواددپروګرامونو ددایرولو زمینې برابرې کړي .
(۳) په وزارتونو او دولتي او غیردولتي اداروکې دسواد زده کړې اوحیاتي سواد دپروګرامونو د اجراء ډول دجلا لایحې مطابق  چې دپوهنې وزارت لخوا ترتیب اوتصویبېږې،تنظیمېږي.
(۴) ددې مادې په (۲) فقره کې درج شوي وزارتونه او دولتي اوغیردولتي ادارې مکلفې دي چې قرطاسیه او د زده کړې ځای برابر او دسوادزده کړې او حیاتي سواد ښوونکي استخدام کړي .
(۵) دپوهنې وزارت مکلف دی چې ددې مادې په (۲) فقره کې ددرج شوو وزارتونو، دولتي اوغیردولتي اداروکتابونه ، دزده کړې مواد او دسوادزده کړې اوحیاتي سواد د ښوونکو دزده کړې زمینه برابره کړي.
(۶) د پوهنې وزارت،دسواد زده کړې اوحیاتي سواد ملي پروګرامونه د ټولنې د اړتیاوو او ددولت د مالي امکاناتوله په نظرکې نیولوسره په ټول هېواد کې په متوازنه او عادلانه توګه اودټولنې د بې برخوقشرونو د لومړيتوبونو له په پام کې نیولوسره داړوندې کړنلارې مطابق، دایروي.
 
دسوادزده کړې او حیاتي سواد اداره او سمون
اته دېرشمه ماده :

(۱) دسواد زده کړې اوحیاتي سواد د ملي پروګرامونو دطرحې او تطبیق او دسرچینو دراجلبولو، سمون، رهبرۍ اودنوموړو پروګرامونو د تطبیق له بهیرڅخه دڅارنې په منظور، د پوهنې وزارت په چوکاټ کې دسواد زده کړې او حیاتي سواد عالې کمېسیون جوړېږي.
(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي کمېسیون دغړوترکیب او دفعالیت ډول د اړوندې کړنلارې مطابق تنظیمېږي .