د پوهنې قانون - نهم فصل - د درسی هاخوا (ماورا) فعالیتونه

د درسي هاخوا فعاليتونوتطبیق
دري دېرشمه ماده:

(۱)د پوهنې وزارت دزده کوونکو دښوونیزې سویې او شخصیت د ودې په منظور ديووالي، اتفاق، برابرۍ اوښه پو ها وي، مرستې،   انسان دوستۍ ، وطن دوستۍ ، د بشر حقوقو او دښځودحقوقو د درۀ ناوي، له ډول ډول فرهنګونو سره د پېژندګلوۍ او دټولنې په ټولنیزو او فرهنګي چاروکې دګډون په روحیې سره دزده کړې ترڅنګ لاندې فعاليتونه سازمانوي او د ښوونكو، استادانواو مدرسانو تر لارښوونې لاندې یې تطبيقوي:
۱- د فرایضوسرته رسولو او اسلامي اخلاقوته دژمنتوب لپاره دزده کوونکو هڅول اوترغیب .
۲-له اړوهېواد والوسره دمرستې، دژوند چاپیریال ساتنه، پاکۍ او ښېرازۍ ،آبادۍ اوبیارغونې په شمول داړوندې ښوونیزې مؤسسې په چاپېریال او له هغې څخه بهر په خیریه اوټولنیزو چارو کې ، فـعال ګډون .
۳- له هېوادوالواودهېواد له بډای فرهنګ اوتاریخ سره دښې پېژندګلوۍ او دملي یووالي دټینګښت په منظور، په علمي سیر کې فعال ګډون .
۴-دهېواد په دننه اوبهرکې په مسابقو، محفلونو اوعلمي هنري ،  ادبي او ورزشي کنفرانسونوکې فعال ګډون.
۵- له اسلامي هېوادونواونورو دوستوهېوادونوسره د علمي سیر او زده کړې په منظور، دزده کوونکو دتبادلې دپروګرامونوجوړول.
۶- دملګروملتونودمنشور، د بشرد حقوقودنړيوالې اعلاميې داساساتو اودانساني كرامت ته د درۀ ناوي دتحکیم په منظور، د وركشاپونو او سيمينارونو جوړول.
۷- د زده کړې ترڅنګ دنورو فعالیتونوسازمانول چی دزده- کوونکو دفکري،ذهني ،جسمي او شخصیت دودې سبب کېږي.
(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو فعالیتونوکې ګډون دزده کوونکو د والدینو په موافقه، صورت مومي.
 
دپوهنې دڅارندوى جوړول
څلوردېرشمه ماده:

 ددې قانون په درج شوو ښوونیزو مؤسسوکې دنظم اودسپلین د کیفیت او اغېزمنتوب دپیاوړتیا او دخپلې خوښې خیریه او ټولنيزو خدمتونود سرته رسولو په منظور،په ښوونيزومؤسسوكې عندالضرورت د څارندوى ادارې جوړې اوپراختيا مومي .ددې ادارودفعاليت ډول د اړوندې لايحې مطابق، تنظیمېږي.