د پوهنې قانون - اتم فصل - ښوونیز نصاب

ښوونېزواحد نصاب
دېرشمه ماده:

(۱) ښوونيزواحد نصاب هغه معيار دی چې دعمومي اوخصوصي ښوونې او روزنې کلي موخې تثبيتوي اوپر بنسټ يې د پوهنې وزارت د درسي كتابونو ښوونيز مفردات،دزده كړې ډول اوددرسي اودرسي ممدو وسایلو روزنه برابره او تنظيموي.
(۲) واحد ښوونيز نصاب په ټولو دولتي اوخصوصي ښوونيزومؤسسو كې يو شان تطبيقېږي. ددې قانون په يوولسمه ماده كې ،درج شوې بهرنۍ بين المللي ښوونیزې مؤسسې لدې حكم څخه مستثني دي.
 
دښوونيز نصاب برابرول ، تدوين او پرمختیا
یودېرشمه ماده:

(۱) د پوهنې وزارت د ښوونيز نصاب اودرسي موادو د برابرولو، تدوين اوپرمختیا او دهغهْ د اړوندوچارو د تنظيم په منظور، دښوونیزو دوروعلمي بوردونه او د ښوونيز نصاب ، درسي موادو او خپرونو د پرمختيا اداره جوړوي چې دهغې تركيب، دندې او واكونه د اړوندې لايحې مطابق تنظيمېږي.
(۲) د منځنیو (اساسي)، ثانوي، تخنيكي-مسلكي،حرفوي او هنري، اسلامي رسمي ښوونو د  ښوونكي د روزنې ، سواد زده کړې اوحياتې سواد،له ښوونځي څخه دمخه ښوونې ،غیر حضوري ښوونې او له لرې واټن څخه ښوونې د دورو ښوونيز واحد نصاب، د ټولنې د اړتیاوو مطابق او د بین المللي منل شوو علمي معیارونو له په نظر كې نيولوسره ددې مادې په (۱) فقره کې ددرج شوو بوردونو په واسطه برابر او تدوينېږي او لاسته راغلو تجربوته په پام سره په دوامداره توګه پرې نوې کتنه کېږي او پرمختیا مومي.
(۳) د دې مادې په (۲) فقره كې درج شوي ښوونيز نصاب، د   پوهنې د علمي شوري لخوا تصویب او دوزير له منظورۍ وروسته، تطبيقېږي.
 
د تدريس ژبه
دوه دېرشمه ماده:

(۱) پدې قانون کې په درج شوو كورنیو دولتي  ښوونیزو مؤسسو، کورنیو خصوصي ښوونیزو مؤسسو، ښـوونیزواو روزنیـزو پروګرامونو او د سواد زده کړې او دحیاتي سوادپه مرکزونوكې تدريس،ددولت له رسمي ژبو(پښتو او دري) څخه په یوې کې صورت مومي.ددولت ددوو رسمي ژبو له جملې څخه دتدریس دژبې ټاکل ، دسیمې داکثریت اوسېدونکو د مروجې ژبې پربنسټ، داړوندې لایحې مطابق صورت مومي.
(۲)په ښوونځیواوښوونیزومؤسسو کې دپښتو اودري ژبو زده کول حتمي دي .
(3) په هغو سيمو كې چې اكثريت خلك یې دهېواد له درېیمو رسمي ژبو د ازبكي ، تركمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي ، پاميري او نورو ژبوڅخه په یوې باندې خبري كوي، د پښتو او دري ژبو پر تدريس بر سېره ددرسي مضمون په توګه د درېیمې ژبې د تدريس زمينه برابرېږي. د پوهنې وزارت دهېواد درسمي دریو ژبو دتدریس په منظور،دښوونکي دروزنې د کتابونو اودرسي موادو د برابرولو په برخه کې اغېزمنې برنامې طرح اوتطبیقوي.
(4) په بين المللي ښوونيز و مؤسسو كې تدريس په هغه ژبه صورت مومي چې ښوونيزې مؤسسې ، دپوهنې د وزارت په موافقه ټاكلې ده ، ديوې رسمي ژبې (پښتو اودری) او د اسلام د سپېڅلي دين د احكامو او اساساتو تدريس، په دغه ډول ښوونيزو مؤسسو كې د افغان زده كوونكو لپاره دځانګړې کړنلارې مطابق چې دپوهنې وزارت لخوا برابره او تنظیمېږي ، صورت مومي.
(۵) ددې قانون په درج شوو ښوونیزو مؤسسو اودولتي او خصوصي ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونوکې دبهرنیو ژبو زده کړه له ښوونیزنصاب سره سم صورت مومي .