د پوهنې قانون - اووم فصل - د ښوونېز او روزنیز - ساینس او ټکنالوژی مرکز

دښوونیزاوروزنیز ساینس او تکنالوژۍ مرکزجوړول  
اته ویشتمه ماده:

په ښوونځیواو ښوونيز و او روزنيزو مؤسسوکې د ساينس او رياضياتو د ښوونو او دمعلوماتي تکنالوژۍ د زده کړې دكيفيت دښه كولو، پراختيا اوپرمختيا اود علمي څېړنو په منظور، دښوونيز او روزنيز ساينس او تكنالوژۍ د مركز اداره جوړېږي.
دښوونیز او روزنیز ساینس او تکنالوژۍ دمرکز اړونده چارې او دهغهْ دعلمي غړو دندې او واکونه داړوندې لایحې مطابق تنظیمېږي.
 
دښوونیز او روزنیزساینس او تکنالوژۍ دمرکزموخې
نهه ویشتمه ماده:

دښوونيز او روزنيز ساينس اوتكنالوژۍ د مركز موخې عبارت دي له :
۱- دساینس ،ریاضیاتو اومعلوماتي تکنالوژۍ باکیفیته او معاصرو علوموته دټولوڅانګو اومختلفو روزنیزو دورو د زده کوونکو دلاس رسۍ تأمینول .
2- د ساينس ،رياضياتواو معلوماتي تکنالوژۍ د استادانو او ښوونكو د علمي او مسلكي پوهې دسطح لوړول او د عملي مهارتونو وده.
3- د ښوونيزې تكنالوژۍ استعمال اوورڅخه ګټه اخستل اود با كيفيته عملي او نظري زده كړې په موخه د ساينس ، رياضياتواو معلوماتي تکنالوژۍ دمضامينو د درسي ممدو مواد و برابرول اود معاصرې سمعي او بصري ښوونيزې او روزنیزې تكنالوژې برابرول او استعمال.
4-دعلمي څېړنو له لارې دساينس، رياضياتو اومعلوماتي تکنالوژۍ پر درسي كتابو باندې نوې كتنه.
5- دساینس ،ریاضیاتو اومعلوماتي تکنالوژۍ دلابراتوارونو سمبالول او دګرځنده لابراتوارونو (Kits) اودلابراتواری تجربو دلارښودکتاب برابرول .
 6- د ساينس ، رياضياتواو معلوماتي تکنالوژۍ په ډګركې د تخصصي او مسلكي كادرونو د روزلولپاره د زمينې برابرول.