د پوهنې قانون - شپږم فصل - د ښوونکي روزنه

دښوونكي د روزنې د ښوونو دوره
پنځه ویشتمه ماده:

دښوونكي د روزنې د ښوونې په دوره كې له لسم ټولګي څخه د څوارلسم ټولګي تر پايته رسېد و پورې شامل دي چي په وړيا توګه، په متوازن او عادلانه صورت، په سيمه كې داستوګن اوکوچي نفوس د شمېر او دښوونيز و او روزنيز و معيارونو له په پام كې نيولوسره، د منځنیو (اساسي) او ثانوي ښوونو د ښوو نځيو د فارغانو لپاره جوړ او پراختيا مومي.

دښوونکي د روزنې دښوونو د دورې موخې
شپږويشتمه ماده:

دښوونكي دروزنې دښوونو ددورې موخې عبارت دي له:
۱- په دې قانون کې ددرج شوو منځنیو(اساسي) او ثانوي ښوونو دموخودپلي کولوپه
 منظوراود ښوونېاوروزنې د نظام  له روزنیزو اړتیاوو سره سم ،دعالي او مسلکي پوهې په معیارونو سره د دیندارو ښوونکو ،استادانو او مدرسانو روزنه .
۲-دمسلکي ښوونکو، استادانو او مدرسانودشمېر زیاتوالی .
۳-د ښوونکو ، استادانو او مدرسانو دمسلکي پوهې اومهارتونو دکچې لوړتیا .
۴- په خدمت کې دننه(داخل خدمت)ښوونکو،استادانواومدرسانو دمهارتونو دملي ازموینې دتېرولو دزمینې برابرول .
 
په خدمت کې دننه او دمخه پروګرامونه
اوویشتمه ماده :

دپوهنې وزارت په دې قانون کې درج دمختلفوښوونیزو دورو د اړتیاووله په نظرکې نیولو سره په خدمت کې دننه او دمخه ښوونکو، استادانواو مدرسانو دروزنې لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح اوتطبیقوي.