د پوهنې قانون - پنځم فصل - تخنیکي، مسلکي، حرفوي او هنري ښوونې

دتخنيكي-مسلكي ، حرفوي او هنري ښوونودوره
درويشتمه ماده:

(۱) د تخنيكي-مسلكي، حرفوي او هنري ښوونوپه دوره كې له لسم ټولګي څخه د څوارلسم ټولګي ترپايته رسېد و پورې شامل دي چې په دولتي ښوونیزو مؤسسوکې په وړيا توګه، په متوازن او عادلانه صورت،په سيمه كې داستوګن او کوچې نفوس د شمېر او ښوونېز او روزنيز معيار په پام کې نیولو سره، دمنځنیو(اساسي) ښوونود ښوونځيو فارغانو ته برابر او پراختيا مومي.
(۲) په تخنيكي-مسلكي، حرفوي او هنري روزنیزوکورسونو کې دلنډې مودې دورې شاملې دي چې د حرفوي مهارتونو دودې په منظور دپوهنې وزارت
په ښوونیزو مؤسسو کې برابریږي .
 
دتخنیکی – مسلکي ،حرفوي او هنري ښوونو ددورې موخې
څلېريشتمه ماده:

د تخنيكي-مسلكي، حرفوي او هنري ښوونو د دورې موخې، د دې قانون په شلمه ماده كې پر درج شوو موخو بر سېره عبارت دي له:
۱- د ملي اوبین المللي معیارونو له په نظر کې نیولو او د ښځو اړتیاوو ته په پام سره د ټولنې او بین المللي مارکېټ په اړتیا وړ تخنيكي-مسلكي، حرفوي او هنري څانګو کې د بشري ځواکونو روزنه .
۲- په تخنيكي-مسلكي، حرفوي او هنري برخوكې په اړتیا وړ اړوندو څانګو کې په نظري او عملي توګه  دپوهې او مهارتونو وده اوپرمختيا.
۳- په مناسبو او اړتياوړ څانګوكې دړندو (نابينا) اومعلولوزده كوونكو لپاره د خاصو ښوونو زده كړه.
۴- د لوړو ښوونو او زده كړو په مؤسسو كې د شامليدو لپاره د زده كوونكو چمتوكول.