د پوهنې قانون - څلورم فصل - د اسلامی ښوونو دوره

اسلامي ښوونې
یوویشتمه ماده:

(۱) داسلامي رسمي ښوونوپه دوره کې له لسم ټولګي څخه د څوارلسم ټولګي ترپايته رسېدو
پورې شامل دي چې په وړيا توګه په متوازن اوعادلانه صورت په سيمه كې د استوګن اوکوچي نفوس د شمېر او دښوونيزو او روزنيزو معيارونو له په پام كې نيولوسره ، د منځنیو (اساسي) ښوونو د دورې د نهمو ټولګيو د فارغانو لپاره برابر او پراختيا مومي.
(۲) د دارالحفاظونو په ښوونوكې له لومړي ټولګي څخه د دوولسم ټولګي ترپايته رسېدو پورې شامل دي چې په دولتي دارالحفاظونو کې په وړيا توګه برابرېږي او پراختیا مومي .
 
داسلامي ښوونو د دورې موخې
دوه ویشتمه ماده:

د اسلامي رسمي ښوونو او د ارالحفاظٰونو موخې د دې قانون په اتلسمه او شلمه مادوكې پر
 درج شوو موخو بر سېره عبارت دي له:
۱- د اسلام د سپېڅلي دين د اعتقادي، علمي او اخلاقي اصولو، قواعدو او حكمونو زده كړه او په فردي، ټولنيز ژوندانه كې له هغو څخه ګټه اخستل او د كورنۍ، مدرسې او ټولنې په ژوندانه كې اغېزمنه او ګټوره برخه اخستنه.
۲- د تدريس، وعظ، تبليغ، ارشاد او امامت لپاره د عالمانو، خطيبانو، مبلغينو، مدرسينو او د قرآن مجيد د حافظانو روزل.
۳- ددولتي اوخصوصي مدرسو او ښوونيزومؤسسولپاره داسلامي علومو اوعربي ژبې د مسلكي ښوونكو روزل.