د پوهنې قانون - دریم فصل - د ثانوی دورې عمومي ښوونې

دثانوي ښوونودوره
نولسمه ماده:

دثانوني دورې په عمومي ښوونوكې لسم، يوولسم او دوولسم ټولګي شامل دي چي په وړيا توګه،په متوازن او عادلانه صورت سره، په سيمه كې د استوګن اوکوچي  نفوس
د شمېر او ښوونيزو او روزنيزو معيارونو له په پام کې نيولوسره دمنځنیو(اساسي) ښوونو د دورې د نهموټولګيو فارغانو ته برابریږي.
 
دثانوي دورې دعمومي ښوونو موخې
شلمه ماده:

دثانوي دورې د عمومي ښوونو موخې، د دې قانون په اتلسمه ماده كې پر درج شوو موخو برسېره عبارت دي له:
۱- دزده کوونکو داسلامي عقایدو او ارزښتونو د  فهم او ټېنګښت وده او پیاوړتیا. غير مسلمان زده كوونكي لدې حكم څخه مستثني دي.
۲- هېواد او د افغانستان د اسلامي جمهوريت نظام ته د وفادارۍ، د خپلواكې دساتنې، له ځمكنۍ پشپړتيا او ملي ګټوڅخه د دفاع، د عامه مالونواوشتمنیود ساتنې، له اسلامي ارزښتونو او غوره ملي عنعنو سره انډول ، د ديموكراسۍ د ټينګښت دروحېي وده اوپياوړتيا.
۳- دسولې او مساوات دفرهنګ وده او پیاوړتیا.
 4- د دخانياتو، مخدرو موادو، مسكراتو،ايدزاونوروناروغیو، تروريزم، جګړې ، تاوتریخوالي ، تبعیض او هر ډول تعصب په زیانونو، د زده كوونكو پوهول.
5- د اسلامي پوهنې، ټولنيزو علومو، طبيعي علومو او رياضياتو وده او پراختيا .
۶- په ملي او بين المللي ژبو كې د مهارتونو پياوړتيا.
7- د معلوماتي تكنالوژي په ګډون له معاصرې تکنالوژۍ څخه ګټه اخستل .
8- د مطالعې، تفکر او تحلیل او د علمي څېړنو او ځاني ارزونې د عادت او فرهنګ، وده او
پياوړتیا.
9- دښوونو او لوړو زدكړو د دوام او د كسب او كار لپاره  د زده كوونكو چمتو
كول.