د پوهنې قانون - دویم فصل - منځنۍ (اساسی ښوونې)

دمنځنیو(اساسي) ښوونو دوره
اوولسمه ماده:

دمنځنیو(اساسي) ښوونو په دوره كې، له لومړي تولګي څخه د نهم ټولګي ترپايته رسېدو پورې شامل دي چې په اجباري او وړيا توګه په متوازن او عادلانه صورت، په سيمه كې د استوګن او کوچي نفوس د شمېر او د ښوونيز او روزنيز معيار له په پام كې نيولو سره برابر او پراختيا مومي.
 
دمنځنیو (اساسي) ښوونود دورې موخې
اتلسمه ماده:

دمنځنیو(اساسي) ښوونود دورې موخې عبارت دي له:
۱- د اسلام د سپېڅلي دين په اساساتو او احکاموپوهېدل او د عقايدو او اسلامي ارزښتونو پياوړتيا. غير مسلمان زده كوونكي لدې حکم څخه مستثني دي.
۲-داسلامي احساس اووطن دوستۍ، ملي يووالي او تړون، عدالت، مساوات ،ګډ ژوندانه ، سولې او دوستۍ ، زغم منلو او پرځان باندې د باور دروحیې وده اوپياوړتيا.
۳-دبشرحقوقو اود ښځو حقوقوته داحترام داحساس وده اوپیاوړتیا.
4- دژوند چاپېريال ساتني او لـه هغې څخه د سالمې ګټې اخستنې له اهميت څخه دزده كوونكو خبرول اوپه مخدره موادوباندې د نه روږدي کېدو دروحیې پیاوړتیا.
5- د ټولنيز احساس او مسؤولیت وده اوپياوړتيا، قوانينو، نظم او دسپلین او د معاشرت ادب ته پابندي، والدينو، مشرانو، ښوونكو، استادانو، مدرسا نو ته درۀ ناوی او دكور، ښوونځي او ټولنې په چاروكې اغېزمن ګډون.
6- د زده كوونكو د جسمي، روحي، اخلاقي، ذهني، عاطفي او ټولنيزې سلامتۍ وده اوپياوړتيا.
7- داسلامي ارزښتونو مطابق دروزنيزو، ورزشي، فرهنګي او هنري برنامو پراختيا او غزول.
8- د حياتي سواد حاصلول او په ملي او بين المللي ژبودلوستلو، ليكلو، ويلو اواورېدلو دمهارتونو پرمختیا.
9- دمطالعې دعادت او فرهنګ وده او پیاوړتیا .
10- دټولنيزو او طبيعي علومود اساساتو د پوهې ترلاسه كول.
11- د نوښت، ذكاوت او ستونزو د تشخيص او د هغو د حل دمعقولو لاروچارود لټولود حس وده اوپياوړتيا.
 ۱2-د ثانوي دورې زده كړو (ښوونو) ته د زده كوونكو چمتو كول.