د ښوونځیو طراحي

قدرمنو لیدونکو!  د ښوونځیو د طراحی اړوند ټول معلومات  او نقشی په انګلیسی ویب پاڼی کی ځای په ځای شویدی .

تاسو کولای شی ټولی نقشی او معلومات د دغه ځای په کلکولو سره تر لاسه کړۍ

http://moe.afghanistan.af/en/Page/2006

د نقشو په برخه کی د هر ډول ستونزی د درلودلو په صورت کې د پوهنی وزارت د تعمیراتو ریاست سره اړیکه ونیسی .