د خصوصی زده کړو د مؤسسو د مقرری د تطبیق طرزالعمل

لمړی فصل
عمومی حکمونه

منظوری
لومړی ماده:
دا طرزالعمــــــــــــــل د خصوصی زده کړو د کورسونو د مقرری د ښه تطبیق لپاره وضع شویدی.

هدف
دوهمه ماده:

د دی طرزالعمل هدفونه عبارت دی له:
1- د خصوصی د زده کړی د مؤسسو او کورسونو رسمی کیدل.
2- د زده کړی د مؤسسو او کورسونو تنظیم او اداره د خصوصی زده کړو د مؤسسو په وړانگو کی.
3- د هر هغه تعلیمی مؤسسی، د زده کړی کورس تخنیکی مسلکی او حرفوی او هنری او نورو تعلیمی مؤسسو او کورسونو له فعالیت څخه مخ نیوی چی ثبت شوی نه وی.
4- د زده کوونکو د اړیکو تنظیم د مؤسسینو مسوولو مدیرانو او د مؤسسو د علمی او اداری کادرونو او د خصوصی زده کړو د مؤسسو او کورسونو سره .
5- د زده کړی د هغو موسسو او کورسونو د جوړیدلو څخه مخنیوی چی بی کیفیته او د هغو معیارونو فاقد دی چی د خصوصی زده کړو په مقرری کی ټاکل شویدی.

دوهم فصل

په مرکز کی د ثبت د آمریت او د پوهنی په ریاستونو کی د ثبت د مدیریتونو تأسیس.
د ثبت د مرکزی آمریت او محلی مدیریتونو تاسیس.

دریمه ماده:
1- د پوهنی وزارت د خصوصی مختلفو زده کړو د ثبت لپاره په مرکز کی آمریت او په سیمو کی د مدیریت په کچه د امکاناتو په پام کی نیولو سره.
2- د ولایتی ثبت دوایر په هر دری میاشتو کی د خپلو اجرااتو څخه د مرکزی ثبت آمریت ته خبر ورکوی.

رپوټ ورکول
څلورمه ماده:
 

1- د ثبت اداری مرکز په هرو شپږ میاشتو کی د مرکز او ولایتونو د مؤسسو د تاسیس څخه په رسمی ډول تدریسی معین ته خبر ورکوی.

2- باید د پوهنی آتشی او یا په بهر کی د هیواد سیاسی نماینده گی په بهیر کی د زده کړی د خصوصی مؤسسو د سندونو نقل او د هغوی د اجراتو راپور د ثبت مرکزی آمریت ته په رسمی ډول واستوی.

3- د مرکزی ثبت آمریت مکلف دی چی د زده کړی د مؤسسو دیتابیس چی په مرکز او ولایتونو کی تأسیسیږی او ثبتیږی ایجاد کړی.


د تعلیمی مؤسسو انواع
پنځمه ماده:

1- د خصوصی زده کړی موسسه عبارت له هغو ټولو مؤسسو څخه دی چی منځنی اساسی او ثانوی، دارالمعلمینو عالی تعلیمی مؤسسی، مدرسه دارلحفاظ د لیک لوست او حیاتی سواد مختلفو تعلیمی کورسونو تخنیکی، مسلکی، حرفوی د ژبی او کمپیوتر او نور د زده کړی موسسی چی په افغانستان کی د داخلی او یا خارجی موسسو او یا اشخاصو له خوا تاسیسیږی.

2- د زده کړی موسسی او مرکزی او ولایتی کورسونو نسی کولای چی په مرکزی او یاولایتونوکی مخ کی لدی چی د رسمی مراجعو څخه جواز واخلی په کارپیل وکړی د خلاف رفتاری په صورت کی د موسسی د هغه احوال او فعالیت سره مطابق چی له لسو رزو افغانیو څخه تجاوز ونکړی پری کوی.


د څانګو تأسیس
شپږمه ماده:

د تعلیمی څانګو او د زده کړی د کورسونو تأسیس په بشپړ ډول د هغه شرطونو تابع دی چی د زده کړی د اصلی کورس لپاره ټاکل شوی دی.

دریم فصل
مکلفیتونه
د مرکزی ثبت او د ولایتی ثبت د مدیریتونو مکلفیتونه

اومه ماده:

د مرکزی ثبت آمریت او د ولایتی ثبت مدیریتونه مکلف دی چی د پوهنی وزارت د پلان او تعلیمی معیاری نصاب له تطبیق څخه په ټولو تعلیمی مؤسسو او کورسونو کی څارنه او نظارت وکړی.
په هغه صورت کی چی تعلیمی مؤسسی او یا کورس د پوهنی وزارت د معیاری نصاب سره سم عمل ونکړی په لمړی ځل کی متخطی ته اخطار ورکول کیږی او که دغه اخطار تکرار شی د خصوصی زده کړو د شپږ دیرشمی مادی د لمړی جز له مخی سزا ورته ورکول کیږی او دغه تخلف دوام وکړی د دی سبب ګرځی چی زده کړی مؤسسه وتړله شی.

د څارنی هیات
اتمه ماده:
د مرکزی ثبت آمریت او د ثبت ولایتی مدیریتونه مکلف دی چی د خصوصی زده کړو او د دی طرزالعمل د اغیزمن تطبیق لپاره د خصوصی مؤسسو او کورسونو د تدریسی او اداری چارو د پلټنی او څارنی لپاره د څارنی هیاتونه د ثبت په مرکزی آمریت او د ولایتوونو د پوهنی په ریاستونو کی تاسیس کړی.


دتضمین پری کول
نهمه ماده:

1- حقیقی او حکمی داخلی او خارجی شخصیتونه د خصوصی مؤسسو د مقرری د څوارلسمی مادی د (4) جز له مخی کولی شی چی په سلو کی خپل کلنی عواید په نقدی یا جنسی، عقار، بانکی کریدت قیمتی سندونه، او یا کلی تضمین په اړوند بانک کی په ټاکلی حساب کی د تضمین په ډول پریږدی او د هغه په مرکز کی د ثبت آمریت او په ولایتونو کی د ثبت ولایتی مدیریتونو ته دی وسپاری او رسید واخلی.
- 2 هغه تعلیمی مؤسسی او کورسونو چی د شخصی حقیقی او حکمی خارجی او داخلی افرادو له خوا پرته له دی چی له زده کوونکو څخه فیس واخلی د خصوصی زده کړو د مقرری جوړیږی په مرکز کی د ثبت د مرکزی آمریت او په ولایتونو کی د ثبت د مدیریتونو څخه د فعالیت جواز تر لاسه کوی د هغه تضمین له ورکلو څخه چی د خصوصی زده کړو د مقرری د (14) مادی په څلورم او پنځم جز کی ټاکل شوی او مالیات بر عایدات څخه تر هغه وخته پوری معاف دی چی له زده کوونکو څخه فیس ناخلی.

3- د دی مادی د (2) فقری د زده کړی اړوندی مؤسسی مکلفی دی لږ تر لږه د زده کړی په یو کال کی چی د تخنیکی، مسلکی، حرفوی او هنری او د لنډمهال زده کړی کورسونه تر هغه وخته پوری د تضمین له ورکولو معاف دی چی له زده کوونکو څخه فیس واغلی.
4 - موسسی حق نلری چی تحویل شوی پیسی د تثبیت د آمریت له موافقی پرته په مرکز او د ولایتونو کی له بانک څخه خارجی کړی

د بدلون په برخه کی مخکینی موافقه
لسمه ماده:
د زده کړی مؤسسی او کورسونه مکلف دی چی هر تغیر په طرزالعملونو او د زده کړی او روزنی د موسسی د ارتقا په برخه کی له یوی دوری څخه بلی تعلیمی دوری ته په مرکز کی د ثبت مرکزی او په ولایتونو کی د پوهنی د ریاست له مخکنی موافقی څخه پرته اقدام ونکړی.

څلورم فصل
متفرقه حکمونه

د حق الاجرت لایحه
یوولسمه ماده:

د خصوصی زده کړو د مؤسسو او یا د زده کړی د کورسونو مؤسس او یا مسوول مدیر چی د ننه په هیواد او یا بهر وی مکلف دی چی په هر تعلیمی کال کی د خپل د فیس آخستلو لایحه په مرکز کی د ثبت مرکزی آمریت ته د پوهنی په وزارت کی او په ولایتونو کی د پوهنی د ثبت مدیریتونو ته وسپاری.

د موسسی د ځای تغییر
دولسمه ماده:
1- د زده کړی خصوصی مؤسسی حق نلری چی د اسنادو د مرکزی ثبت او په ولایتونو کی د ثبت د مدیریتونو له اجازی څخه پرته بلی سیمی ته خپلی مؤسسی انتقال کړی.
په هغه صورت کی چی د زده کړی مؤسسه او یا کورس د جواز له اخستلو څخه مخکی د تعلیمی زده کړی او یا کورس له یوی سیمی څخه بلی سیمی ته انتقال ورکړی د احوال مطابق له یوزر افغانیو څخه تر شلوزرو افغانیو پوری نقدی جریمه کیږی.
2- د زده کړی هیڅ مؤسسه او کورس حق نلری چی د کال د زده کړی په بهیر کی په مرکز کی د ثبت د مرکزی آمریت او په ولایتونو کی د ثبت د مدیریتونو له مخکینی موافق څخه پرته په فیس کی زیاتوالی راولی.

د خصوصی زده کړی شوری
دیارلسمه ماده:

د منځنی، اساسی، ثانوی او لوړه زده کړو مؤسسی مکلف دی چی د پوهنی وزارت د طرزالعمل په اساس د اداری چارو د ښیګڼی او د شاگردانو د زده کړی د ستونزو او د زده کوونکو، ښوونکو د اولیاوو او د سیمی د خلکو شوری جوړه کړی شورا باید لاندینی اهداف ولری:
1- د زده کړی او روزنی په بیلو پړاوونو کی د زده کوونکو د اولیاوو، د ښوونکو او د سیمی د خلکو له خوا د زده کړی او روزنیزو ستونزو او د زده کړی او روزنی په کیفیت کی د ښیګڼی د راوستلو او زده کوونکو او د مؤسسی د منسوبینو د قانونی سرغړونو په برخه کی فعاله ونډه آخستنه.
2- د مؤسسی د زده کوونکو، ښوونکو او اداری کادرونو د زده کړی، اخلاق، تهذیب او زده کوونکو د ناستی ولاړی څخه څارنه او مواظبت.
3- د موسسی د زده کوونکو او منسوبینو څخه د ستنو او ورانوکارونو، کورنی د ننه او د مؤسسی څخه بهر تړ او د داسی تخلفونو رپوټ ورکول قانونی ځایونو ته.

4- د شوراګانو د چارو لپاره د طرزالعمل جوړول.

رپوټ ورکول
څلوارلسمه:

د زده کړی د مؤسسو او کورسونو مؤسسین په مرکز او ولایتونو کی مکلف دی چی د خپلو عوایدو او لګښتونو فورمی کال په کال ترتیب او مالی وزارت ته د مالیات  عایدات د ورکولو لپاره په رسمی ډول وسپاری او یو نقل ئی د مرکزی ثبت آمریت او په ولایتونو کی د ثبت مدیرتونو ته ولیږی.

پلټنه او څارنه
پنځلسمه ماده:

د ثبت مرکزی آمریت او په ولایتونو کی د ثبت مدیریتونه مکلف دی چی هر دری میاشتو کی تعلیمی مؤسسی او کورسونو ته د خپل صلاحیت په ساحه کی پلټنه او څارنه کوی په هغه صورت کی چی د زده کړی مؤسسه او کورسونه د خپل تأسیس جواز په مرکز کی د ثبت د مرکز او په ولایتونو کی د ثبت د مدیریتونو نوی آخستی په لمړی ګام کی د دری زرو افغانیو معادل دوم ځل به پنځه زره افغانیو نقدی جریمی او په دریم ځل کی تعلیمی د زده کړی مؤسسه تړله کیږی.

د زده کړی د مؤسسی پلورل.

شپاړسمه ماده:

په هغه صورت کی چی مؤسسی او یاد هغه قانونی وکیل د خصوصی زده کړو د مقرری د احکام په اساس د زده کړی مؤسسه خرڅه کړی اویا د هغه ملکیت بل شخص ته انتقال کړی نوی مؤسسی مکلف دی چی د زده کړی مؤسسه اویا زده کړی کورس پخپل نامه ثبت او د هغه فیس د پوهنی د وزارت په حساب په بانک کی تحویل کړی.

انفاذ:
اولسمه ماده:
دا طرزلعمل د پوهنی وزارت د واکمن مقام د لاس لیک څخه وروسته نافذ یږی.