د اقراء پروژی وروستی راپور

د افغانستان دولت د ښوونې او روزنې وزارت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت
د چاپیریال او ټولنیز مدیریت چوکاټ EQRA پروژې مالي راپور

FINAL ESMF - EQRA June 2018