پکتیا ته د پوهنې د سرپرست وزیز ښاغلي ډاکټر محمد میرویس بلخي د سفر ویډیویي راپور