له یک ټلوېزیون سره د پوهنې د سرپرست وزیر ښاغلي ډاکټر محمد میرویس بلخي ځانګړې مرکه