د پوهنې وزارت د نشراتو رییس سره د بي بي سي مرکه

د کډوالو او بېرته ستنو شویو ماشومانو د زده کړو په اړه له بي بي سي سره مرکه: