اعلان داوطلبی تهیه وخریداری خدمات اسمارت نت( (Smart Net ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی, وزارت معارف

تاریخ نشر: Jul 22, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت نامه داوطلبی:MOE/NCS-007/98-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه وخریداری خدمات اسمارت نت( (Smart Net ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی بابت سال مالی 1398.

اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را درحافظه یافلش دسک ویا ازویب سایتwww.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الیساعت 10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخ 17/05/ 1398 میباشد. به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یاتضمین بانکی 190,000 افغانی (یک صد و نود هزار افغانی) بوده.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان