اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و خریداری 68 قلم مواد غذائی جهت تهیه غذا برای ورکشاپ ها، سیمینار ها، مجالس، مهمانان و محافظین ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، وزارت معارف

تاریخ نشر: Jul 20, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری 68 قلم مواد غذائی جهت تهیه غذا برای ورکشاپ ها، سیمینار ها، مجالس، مهمانان و محافظین ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، وزارت معارف بابت سال مالی 1398دارای نمبر تشخیصیه  MOE/G-033/98-NCB با شرکت خدمات لو‍ژستیکی نوی برادران کوهساران به قیمت مجموعی (10,296,576افغانی –ده ملیون ودو صدونودوشش هزار وپنج صدو هفتاد و شش افغانی( اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن بهریاست تدارکات وزارت معارف ، ده افغانان ، کابل-  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.