اعلان داوطلبی پروژه تهیه وخریداری (16) پایه کمپیوتر لب تاپ ، (16) پایه پرنتر و (10) پایه اسکنر ضرورت ریاست ارتباط وآگاهی عامه وزارت معارف

تاریخ نشر: Jul 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 21, 2019

سند داوطلبی: Download Document



محتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-011/98-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وخریداری (16) پایه کمپیوتر لب تاپ ، (16) پایه پرنتر و (10) پایه اسکنر ضرورت ریاست ارتباط وآگاهی عامه سال مالی 1398 ، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ 30/4/ 1398به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  52,000 (پنجاه  و دو هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه تاریخ 30/4/ 1398ساعت 02:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان