اعلان داوطلبی تهیه وخریداری 18 قلم(وسایل برقی ) ویا تجهیزات دفتری ضرورت معینیت تعلیمات عمومی

تاریخ نشر: Jul 08, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 21, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-035/98-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری 18 قلم(وسایل برقی ) ویا تجهیزات دفتری ضرورت معینیت تعلیمات عمومی بابت سال مالی 1398.

 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 30/4/ 1398 میباشد.به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  25000افغانی (بیست وپنچ هزار افغانی) بوده.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف – محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان