اعلان درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه خدمات مشورتی انجام سروی ابتدایی برای دوره ازمایشی بحش کوچینگ ( مربی گیری) در 200 مکتب دولتی در پنج ولایت کشور

تاریخ نشر: Jun 20, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موضوع: تمدید اعلان درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه خدمات مشورتی انجام سروی ابتدایی برای دوره ازمایشی بحش کوچینگ  ( مربی گیری) در 200 مکتب دولتی در پنج ولایت (پروان،پکتیا، کنر، بلخ و کابل)

 

با ابراز تمنیات نیک؛

 

لطفاً متن ذیل را یک مرتبه از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشاعه آنرا از دارائی این وزارت  محاسبه نمائید!          

             

تمدید ضرب الاجل تسلیمی درخواست ابراز علاقمندی

وزارت معارف، جمهوری اسلامی  افغانستان   

نهاد تدارکاتی

بانک جهانی

تمویل کننده

استخدام کمپنی مشورتی برای پروژه  انجام سروی ابتدایی برای دوره ازمایشی بحش کوچینگ ( مربی گیری) در 200 مکتب دولتی در پنج ولایت (پروان،پکتیا، کنر، بلخ و کابل) .

AF-MOE-EQRA-108461-CS-QCBS

توضیحا ت مورد/نمبر تشخیصیه

از تاریخ نشر این اعلان الی 14 روز تقویمی ساعت  3:30 بعد از ظهر( به وقت محلی )

 

ضرب الاجل برای ارسال  ابراز علاقمندی قبل از تمدید

12/04/1398 مطابق به 03/July/2019 ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت محلی (کابل)

تعدیل ضرب الاجل برای ارسال  ابراز علاقمندی بعد از تمدید

آمریت خدمات مشورتی، ریاست تدارکات، وزارت معارف، منزل سوم  (محمد جان خان وات، کابل- افغانستان) ویا  khalily485@yahoo.com  .

آدرس برای ارسال ابراز علاقمندی

مشاورین علاقمند میتوانند درخواست ابراز علاقمندی را از ویب سایت های ذیل بدست بیاورند: www.npa.gov.afwww.moe.gov.af.  در صورت کدام مشکل، با ارسال ایمیل به آدرس  :  khalily485@yahoo.com   میتوانند اسناد متذکره را بدست آورند.  

ویب سایت جهت دریافت ابراز علاقمندی