اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه چاپ مجله عرفان و نشریه معارف مورد ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات وزارت معارف

تاریخ نشر: Jun 18, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه  چاپ مجله عرفان و نشریه معارف مورد ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات وزارت معارف بابت سال مالی 1398، دارای نمبر تشخیصیه  MOE/G-021/98-NCB با شرکت محترم طباعتی و بسته بندی بهیر دارنده جواز نمبر (D-713) را به قیمت مجموعی (2,132,100 افغانی دو میلیون و یک صد و سی و دو هزار و یک صد افغانی( اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معارف ، ده افغانان ، کابل-  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.