اعلان داوطلبی پروژه تهیه و خریداری سه قلم جنس از قبیل سه پایه کمپیوتر لپ تاپ و 10 پایه کمپیوتر دسکتاب و یک پایه ماشین فوتو کاپی ضرورت دارالعلوم الله گل مجاهد وزارت معارف

تاریخ نشر: Jun 18, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری سه قلم جنس از قبیل سه پایه کمپیوتر لپ تاپ و 10 پایه کمپیوتر دسکتاب و یک پایه ماشین فوتو کاپی ضرورت دارالعلوم الله گل مجاهد وزارت معارف از بابت سال مالی 1398، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ 09/04/1398 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  30,000 افغانی (سی هزار افغانی ) بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه تاریخ 09/04/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف – محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان