اعلان داوطلبی تهیه و چاپ 8000 جلد کتابچه نظارت و تهیه و چاپ 20000 جلد کتب رهنمایی تجارب، رهنمایی کیت ریاضی مورد ضرورت ریاست عمومی نظارت تعلیمی و معینیت تعلیمات عمومی وزارت معارف

تاریخ نشر: Jun 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 25, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-007/98-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و چاپ 8000 جلد کتابچه نظارت و تهیه و چاپ 20000 جلد کتب رهنمایی تجارب، رهنمایی کیت ریاضی مورد ضرورت ریاست عمومی نظارت تعلیمی و معینیت تعلیمات عمومی  وزارت معارف از بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ4/04/1398 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  60,000 افغانی (شصت هزار ) بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه تاریخ 4/04/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف – محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان