اعلان داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 30 قلم مواد و سامان تولیدی مواد ممد درسی برویت جدول برای ورکشاپ های تولیدی ریاست مرکز ساینس، وزارت معارف

تاریخ نشر: Jun 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 29, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-006/98-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 30 قلم مواد و سامان تولیدی مواد ممد درسی برویت جدول برای ورکشاپ های تولیدی ریاست مرکز ساینس، وزارت معارف برای سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز پنجشنبه تاریخ 30/03/1398 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  70,000 افغانی (هفتاد هزار افغانی ) بوده و جلسه آفرگشایی بروز پنجشنبه تاریخ 08/04/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف – محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان