اعلان اعطای قرارداد تهیه و خریداری 29 قلم مواد اعاشوی اطفال مربوط کودکستان تجربوی خوشحال مینه

تاریخ نشر: May 13, 2019

تاريخ خاتمه: May 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری 29 قلم مواد اعاشوی اطفال مربوط کودکستان تجربوی خوشحال مینه از بابت سال مالی دارای نمبر تشخیصیه MOE/G- 042/98-NCB با شرکت تجارتی وخدمات لو‍ژستیکی خاواک باستان به قیمت مجموعی (1,766,612افغانی یک ملیون وهفت صدو شصت وشش هزار و شش صدو دوازده افغانی( اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن بهریاست تدارکات وزارت معارف ، ده افغانان ، کابل-  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد