اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 14+2 صنفی با ملحقات آن برای مکتب جروز مربوط ولسوالی چال ولایت تخار, وزارت معارف .

تاریخ نشر: Apr 24, 2019

تاريخ خاتمه: May 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره داوطلبی: MOE/W-268/96

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 14+2  صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 226.27 متر، معه دروازه، 10 غرفه مبرز و کثافت دانی برای مکتب جروز مربوط ولسوالی چال ولایت تخار. اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز دو  شنبه مورخ 23 ثور 1398 ساعت 9:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا نقدی مبلغ 600000 شش صد هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز دو شنبه مورخ 23 ثور 1398 ساعت 9:00 قبل از ظهر در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.