اعلان داوطلبی چاپ مجله عرفان و نشریه معارف ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات،‌وزارت معارف

تاریخ نشر: Apr 23, 2019

تاريخ خاتمه: May 14, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-021/98-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه چاپ مجله عرفان و نشریه معارف ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات،‌وزارت معارف بابت سال مالی 1398، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت  www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ 24/02/1398 به آدرس ذیل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  100,000 افغانی (یک صد هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه تاریخ 24/02/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.

آدرس مندرجه فوق:

مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات،‌ دهلیز (د) وزارت معارف – محمد جان خان وات، ده افغانان،‌کابل - افغانستان