اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 8+2 صنفی با ملحقات آن برای مکتب نسوان بی بی زینب مربوط ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک

تاریخ نشر: Apr 18, 2019

تاريخ خاتمه: May 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره داوطلبی: MOE/W-299/96

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 8+2 صنفی با ملحقات آن ، دیوار احاطه به طول 994.5 متر، معه دروازه 10 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب نسوان بی بی زینب مربوط ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک.اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز  شنبه مورخ 21 ثور 1398 ساعت 11:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا نقدی مبلغ 750000 هفت صدو پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز  شنبه مورخ 21 ثور 1398 ساعت 11:00 قبل از ظهر در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.