اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن برای دارالمعلمین مربوط ولسوالی ازره ولایت لوگر

تاریخ نشر: Apr 18, 2019

تاريخ خاتمه: May 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره داوطلبی: MOE/W-314/96

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی،  اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه به طول 334.5 متر مع دروازه، 10 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای دارالمعلمین مربوط ولسوالی ازره ولایت لوگر. اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز شنبه مورخ 21 ثور 1398 ساعت 9:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا نقدی مبلغ 320,000 سه صد بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز شنبه مورخ 21 ثور 1398 ساعت 9:00 قبل از ظهر در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.