پیام سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو به مناسبت آغاز فعالیت های نشراتی

از آنجائیکه شخصیت حقوقی کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان عبارت از مرکز عمل و اداره امور برنامه های یونسکو در افغانستان میباشد و از جانب دیگر به منظور نشر و انعکاس فعالیت ها و خدمات ارزنده این کمیسیون، برای اولین بار تصمیم گرفته ایم، تا کلیه فعالیت ها و اجراات این کمیسیون را از طریق رسانه های اجتماعی جلو انظار مردم گذاشته تا توانسته باشیم اهمیت و مبرم بودن این کمیسیون را به شکل واقعی آن برملا سازیم.
 
کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان از کلیه نهاد های علمی، اجتماعی و تعلیمی، وزارت خانه های سکتوری، جامعه مدنی، موسسات ملی و بین المللی رجامند است تا در این عرصه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان را از نظریات ارزشمند و پیشنهادات مفید خویش مستفید سازند.
 
نشر فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو در رسانه های اجتماعی میتواند این کمیسیون را به اهداف که رهبری مقام وزارت معارف برای آن تعین نموده است کمک و یاری رساند و از جانب دیگر فعالیت های این کمیسیون را در معرض قضاوت مردم بگذارد. آغاز فعالیت های نشراتی این کمیسیون را به مقام رهبری وزارت معارف و کلیه نهاد های ملی و بین المللی تبریک میگویم.
 
و من الله توفیق