عضویت جی پی ای (GPE)

در سال 2011 افغانستان افتخار عضویتِ مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه (GPE) را حاصل نمود. پیشنهاد هذا در سپتامبر 2011 ارائه شد که بعد از مراحل تکمیل توسط کمیته مشورتی مالی (FAC) در ماه نوامبر 2011 در کوپن هاگن کشور دنمارک مورد تائید قرار گرفت.
عضویت در این مشارکت دست آورد بزرگ ملی بوده وپشتیبانی جامعه بین الملل را دارا میباشد. عضویت مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه رویداد مهم درپیشرفت وانکشاف سکتورآموزشی افغانستان پنداشته میشود که هدف آن فراهم نمودن زمینه آموزش برای همه و بلند بردن ظرفیت های کاری در رابطه با تعلیم و تربیه میباشد.