لینک های مرتبط

صفحه اصلی برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه (http://www.globalpartnership.org)
صفحه بخش افغانستان پروگرام یونیسف ملل متحد (http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan.html)