تماس با ما

محمد فاروق احمدی
هماهنگ کننده مشارکت جهانی برای تعلیم
تیلفون:  729818918 (0) 0093
 
حمیدالله ابوی
مسوول اطلاعات و ارتباطات
ایمیل:  hamidabawi@gmail.com
تیلفون: 795767676 (0) 0093