دست آوردهای جهانی

شمولیت در مکاتب ابتدایه: از سال 2003 به این سو پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه با همکاری کشورهای کمک کننده توانسته که برای 22 میلیون شاگرد، که نزدیک به 10 میلیون آن دختر هستند زمینه آموزش و پرورش را مهیا سازد.
سواد آموزی:  از سال 2000 تا 2003 مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه توانسته که در کشورهای عضو این پروگرام سطح سواد بین سنین 15 تا 24 از 77 در صد به 81% بلند ببرد. این رقم در کشورهای جنگدیده از 56 به 69 در صد بلند رفته است.
تعلیم دختران: در سال 2011 هفتاد دو در صد دختران کشورهای عضو مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه از دوره ابتدایه فارغ شده اند، که این رقم در سال 2002 به 55 در صد میرسید.
معلمین:  از سال ۲۰۰۴ میلادي تااکنون پروګرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه توانسته که ۳۰۰ هزار معلم را د کشورهای عضو این پروگرام اموزشهای مسلکی بدهند.
 صنفهای درسی:  از سال 2004 به این سو از طریق پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه 53 هزار صنف درسی ساخته شده است.
کتب درسی: پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه از سال 2004 به این سو 50 میلیون جلد کتب را خریداری کرده و بالای شاگردان توزیع نموده است.
به پایان رسانیدن دوره ابتدایه: باکشورهای که پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه همکاری میکند سطح تعلیمات ابتدایی در سال 2002 به 61 در صد میرسید، که در 2011 به 75 در صد افزایش نموده است. 
برای تایید این معلومات بالای لینک صفحه اصلی مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه کلک کند.