تاریخچه برنامه (GPE)

مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه، که درگذشته به نام "ابتکارسریع اُ لسیر آموزش برای همه" (FTI/EFA)  دانسته میشد درسال 2002 ایجادگردید تا باکشورهای دارای عواید کم در راه رسیدن به اهداف " آموزش برای همه"(EFA)  کمک کند. طی دوازده سال گذشته مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه از فعالیت در هفت کشور به 60 کشور گسترش داد، تا بتواند زمینه و تسهیلات لازم آموزش و پرورش را برای اطفال کشورهای در حال رشد را فراهم نماید. تمرکز پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه  (GPE)کمک نمودن کشور های در حال رشد  به منظور فراهم نمودن و دسترسی به  آموزش ابتدایی و متوسطه میباشد.
ستراتیژی مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه
ماموریت  GPE:
فراهم نمودن زمینه اموزش و پرورش باکیفیت به همکاری جامعه جهانی برای اطفال که فقیر و در مناطق دور دست زندگی میکند. 
دیدگاه:
فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیه باکیفیت برای همه اطفال، که بتواند از این راه مصدر خدمت برای جامعه خود شوند.
اهداف:
حمایت و گسترش پروگرامهای اموزشی در کشورهای عقب مانده و جنگدیده
بلند بردن سطح تعلیمی دختران در کشورهای عضو برنامه GPE 
تقویت مهارتهای ابتدایی در مکاتب ابتدایه
گماشتن معلمین مسلکی در مکاتب برای تدریس باکیفیت و بلند بردن سطح تعلیمی شاگردان،
افزایش بودجه کشورهای عضو  GPE و حمایت تعلیم و تربیه در این کشورها،
منابع:
برای تایید معلومات فوق میتواند صفحه اصلی برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه را مشاهده نماید.