واحد جندر

 

معرفی بخش واحد جندر وزارت معارف

 جمهوری اسلامی افغانستان

واحد های جندر در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس تعهد دولت در راه تساوی اجتماعی حقوق زن و مرد، پالیسی ها، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشاف هزاره سوم، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و سایر اسناد ، ایجاد شده است.

    آمریت واحد جندر وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1390 در تشکیل رسمی این وزارت به وجود آمد و با داشتن سه کارمند آغاز به فعالیت نمود و فعلا این آمریت دارای هشت بست می باشد. علاوه بر آمر جندر، کار شناس اگاهی دهی، کارشناس ارتقای ظرفیت، کارشناس نظارت از تطبیق پالسی های منابع بشری، کارشناس پلان وگزارش دهی، دوتن عضو مسلکی و یک تن دیگراجیر (صفاکار) در این آمریت فعالیت دارند.

 

محترمه نجیبه "نورستانی" آمر  واحد جندر وزارت معارف