طرزالعمل تاسیـــس و ارتقای مکاتب معارف افغانستان

#1- مکاتب ابتدائی

#2- مکاتب متوسطه

#3 - لیسه ها

#معیار های پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی

#مامورین مکاتب تعلیمات عمومی

#معیار های پلانگذاری مکاتب لیلیه

#معیارهای پلانگذاری شپی لیسه ها

#معیار های پلانگذاری مکاتب کوچی ها

#معیارهای پلانگذاری معاونین امورتربیتی مکاتب

#معیار های پلانگذرای تعلیمی وتربیتی

#معیارهای پلان گذاری مدارس عالی دینی در بخش لیلیه

#معیارهای پلانگذاری دارالحفاظ ها

#معیارهای پلانگذاری موقت

#معیارهای پلانگذاری عالی تربیه معلم

#معیارهای پلانگذاری لیلیه موسسات عالی تربیه معلم

#معیارهای پلانگذاری استخدام اجیران مرکز وزارت

#معیارهای پلانگذاری سواد حیاتی تعلیمات( غیر رسمی ونیمه رسمی )

#به مدیریت محترم پلان!

 

ساختارتعلیمات عمومی معارف افغانستان عبارت ازمکاتب ابتدائی، متوسطه ولیسه بوده تاسیس وارتقای این مکاتب به اساس این طرزالعمل چنین صورت میگیرد.

1-  مکاتب ابتدائی:
عبارت ازمکتب است که دارای صنف یا صنوف 1 الی 6 میباشدوتحت شرایط عمومی ذیل درمرکز وولایات وولسوالی ها وقراء تاسیس میگردد.

الف : مکاتب باید موقعیت مرکزی داشته باشد.
ب : فاصلۀ مکاتب برای شاگردان دوره های ابتدائی نباید ازسه کیلو متراضافه باشد.

ج : ارتقای مکاتب ابتدائی جدیدالتاسیس الی صنف ششم بصورت تدریجی سالانه عملی میگردد.
د : درصورتیکه شاگردان صنوف مختلف الی صنف ششم مطابق معیارهای پلانگذاری موجودباشد طبق نظریه هیئت نظارت تعلیمی وتائید مقام ریاست های معارف ولایات درمکاتب جدیدالتاسیس جذب شده میتواند.

هـ : شعبات اضافی دردوره ابتدائی درصورتی ایجاد میگردد که شاگردان یک صنف ازمعیارهای تعیین شده تجاوزکند.
و : ایجادشعبه جدید درصورتی عملی میگردد که حداقل تعداد شاگردان اضافی 10 نفرباشد.
ز : ایجاد مکاتب جدید وقتی عملی شده میتواند که درمرکز ولایات برای هر100 منزل رهایشی که ساکنین آن درحدود 500 نفر ودرولسوالی ها برای هر50 منزل رهایشی که تعداد ساکنین آن 250 نفرودرقراء برای هرقریه کوچک که حداقل دارای 20 منزل رهایشی باشد.

2- مکاتب متوسطه :
عبارت ازمکاتبی است که دارای صنف ویا صنوف هفتم الی نهم باشد. وتحت شرایط عمومی ذیل درمرکز، ولایات وولسوالی ها وقرا تاسیس میگردد.
الف : فاصله بین دومکتب متوسطه حداقل هشت کیلو مترباشد.
ب : ارتقای مکتب ابتدائی به متوسطه درصورتی عملی میگرددکه دریک منطقه 4 باب مکتب ابتدائی موجود بوده یکی ازمکاتب مذکور که موقعیت مرکزی داشته باشد وفاصله آن ازمکاتب متوسطۀ دیگر بیشترازهشت کیلومتر باشد به متوسطه ارتقا داده میشود.

ج : شعبات اضافی درمکاتب متوسطه درصورتی ایجاد میگردد که تعداد شاگردان صنف از35 نفرتجاوز نماید.

د : ایجاد شعبه اضافی درصورتی عملی میگردد که تعداد شاگردان اضافی حداقل 10 نفرباشد.
هـ : ارتقای مکاتب متوسطه به صورت تدریجی الی تکمیل صنف نهم سالانه صورت میگیرد.
و : ارتقای مکاتب ابتدائی به متوسطه درمرکز درموجودیت حداقل 4 مکتب ابتدائی دریک منطقه که هرکدام حداقل دارای یک صنف ششم باشد درساحات هشت کیلو متری شهر درمراکز نقاط مسکونی قرارداشته باشد ودرولسوالی ها درصورت موجودیت حداقل سه مکتب ابتدائی دریک محل که هرکدام حداقل دارای یک صنف ششم باشد و در قراء درمرکز هرقریه که حداقل دارای دومکتب ابتدائی باشد.
هرگاه دریک محل مکتب ابتدائی وجود داشته باشد که دارای شرایط فوق الذکرنباشد بادرنظرداشت فاصله مکتب مذکوربه متوسطه ارتقا کرده میتواند.

3 - لیسه ها :

لیسه ها عبارت ازمکاتبی است که دارای صنف ویا صنوف نهم الی دوازدهم میباشد وتحت شرایط عمومی ذیل درمرکز، ولایات وولسوالی ها تاسیس میگردد.

الف : درصورت موجودیت سه مکتب متوسطه درمحلی که موقیعت مرکزی داشته باشد.

ب : فاصله بین لیسه هادرمرکزولایات اضافه ازهشت کیلومترباشد.
ج : درمرکز هرولسوالی که حداقل دارای دو مکتب متوسطه باشد وهریک دارای حداقل یک صنف نهم باشد.

د : درقریه های که شکل مرکزی داشته وحداقل شاگردان مکاتب متوسطه 4 قریه همجواردرآن جذب گردد.
هـ : ارتقای مکتب متوسطه به لیسه وقتی عملی میگردد که درجوار آن حداقل سه مکتب متوسطه قرار داشته و فاصلۀ آن ازلیسه های دیگر اضافه ازهشت کیلومتر باشد.

و : شعبات اضافی درلیسه ها وقتی ایجاد میگردد که شاگردان یک صنف از30 نفر تجاوز نماید.

ز : ایجاد شعبه اضافی وقتی عملی میگردد که تعداد شاگردان آ ن حداقل 10 نفر باشد.
ح : هرگاه دریک محل مکتب متوسطه وجود داشته باشد که دارای شرایط فوق الذکر نباشد بادرنظرداشت فاصلۀ مکتب مذکور به لیسه ارتقا کرده میتواند.

تبصره : به منظور تحقق اهداف پلانگذاری وجلوگیری ازتعداد متوسطه ها ولیسه تذکر داده میشود که متوسطه ها ولیسه مستقیمآ به سطح متوسطه ولیسه ایجاد شده نمیتواند بلکه درصورت ضرورت بادرنظرداشت معیارهای پلانگذاری آنعده مکاتب ابتدائی که موقعیت مرکزی داشت و دوره ابتدائی را الی صنف ششم تکمیل نموده باشد به متوسطه وهمچنان متوسطه های که موقعیت مرکزی داشته ودوره متوسطه را تکمیل نموده باشد به لیسه ارتقاداده شده میتواند.
    
معیار های پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی
(1) الی (12)

تعداد شاگردان در یک صنف درسی :
 صنوف اول الی ششم (40) شاگرد، صنوف هفتم الی نهم (35) شاگرد صنوف دهم الی12 (30) نفر.                        
معلمین:     صنوف اول الی سوم فی صنف (1) اصول صنفی ، صنوف چهارم الی ششم فی صنف (4"1) معلم صنوف هفتم الی دوازدهم فی صنف (5"1) معلم    .                        
معلمین مستحضر: مکاتب که دارای لابراتوار مجهزجداگانه کیمیا،ریاضی،فزیک و بیولوژی باشد برای هر لابراتوار یک نفر معلم و مکاتب که دارای لابراتوارمختلط کیمیا،بیولوزی،فزیک و ریاضی باشد مجموعآ یک نفر معلم.                                         
معلم سمعی و بصری:    مکاتب که دارای اطاق سمعی و بصری مجهز باشد یک نفر معلم.    

معلم کتابدار: کتابخانه وقتی رسمآ افتتاح میشود که تعداد کتب علمی آن اقلآ  2500 جلد به استثنای مجلات، روزنامه ها و کتب درسی برسد و برای هرکتابخانه یک نفر معلم کتابدار مقررشده میتواند. و معاون کتابدار با وقت استخدام شده میتواند که تعداد کتب کتابخانه به 4000جلد برسد کتابدار و معاون کتابدار با حفظ حقوق در بست معلم مقرر و دارای مکلفیت درسی شش ساعت در هفته نیز میباشد.

 معلم همکار: برای هر ده نفر معلم قشر اناث یک نفرمعلم همکار مقرر شده میتواند.

معاون تدریسی :

مکاتب ابتدائی (1-6): مکاتب ابتدائی معاون تدریسی ندارند.    
مکاتب متوسطه(7-9):    در صورتیکه تعداد شاگردان از (500 الی 2000) نفر برسد یکنفر معاون تدریسی و برای (2000الی 4000) شاگرد دو نفر معاون تدریسی و برای (4001الی 6000) شاگرد سه نفر معاون تدریسی مقرر شده می تواند.     
لیسه ها (10لی 12):    درصورتیکه تعداد شاگردان از (500الی 2000) نفربرسد یک نفرمعاون تدریسی واز (4001الی 6000) شاگرد سه نفر معاون تدریسی مقررشده می تواند. در صورتیکه مکاتب متوسطه (1الی 9) و لیسه ها (1 الی 12) باشد دوره ابتدائی و متوسطه با حذف تشکیل داخل تشکیل لیسه ها شده می تواند درین صورت در مکاتب متوسطه بست امرین دوره ابتدائی و متوسطه از تشکیل حذف و معاونین تدریسی مطابق معیارهای تعیین شده مقرر شده می تواند.    
سرمعلمان مکاتب ابتدائی ،متوسطه ولیسه ها: مکاتبیکه تعداد شاگردان الی (500) نفربرسدیک نفرسرمعلم ویا افزود شدن هر(500) شاگردیک نفرسرمعلم دیگری مقررشده میتواند.
آمرین دیپارتمنت ها:
 درمکاتب ابتدائی برای معلمین اصول صنفی درصورتیکه هرصنف اصول صنفی 1 الی 3 که به 10 شعبه برسد 1 نفرآمردیپارتمنت که قدرت رهنمائی راداشته باشد مقررشده میتواند ودرصنوف (4 - 12 )  درصورتیکه درهرمضمون 4 معلم دریک رشته تدریس نماید یکی ازایشان که قدرت رهنمائی را داشته باشد به حیث آمردیپارتمنت مطابق لایحه ریاست های تدریسات ابتدائی وثانوی مقرر شده میتواند.

 

مامورین مکاتب تعلیمات عمومی:

مکاتب دوره ابتدائی(1-6): مکاتب ابتدائی زمانی جدیدآ تاسیس شده می تواند که دارای یک الی دو شعبه بوده و تعداد شاگردان هر شعبه آن حد اقل به 25 نفر شاگرد برسد در صورتیکه مکاتب مذکور دارای دو شعبه باشد دو نفر معلم رتبه نهم که معلم اول بحیث سرمملم نیز اجرای وظیفه می نماید مقررو همچنان یکنفر مامو در بست رتبه نهم ، یکنفر تحویلدار در بست درجه هفتم یک نفر ملازم در بست درجه دهم نیز مقرر شده می تواند مامورین و اجیران مکاتب تعلیمات عمومی قرار ذیل مقرر شده می تواند.
مکاتبی که تعداد شاگردان آن الی (700) نفر باشد آمر مکتب در بست رتبه پنجم مامورین در بست رتبه هفتم .
مکاتبی که تعداد شاگردان آن الی (701) الی (1200) نفر باشد آمر مکتب در بست رتبه پنجم مامورین در بست رتبه هفتم ، نهم ،دونفر.
مکاتبی که تعداد شاگردان از (1201الی 1700) نفر باشد آمر مکتب در بست رتبه پنجم مامورین در بست های رتبه ششم،هفتم و هشتم سه نفر.

مکاتبی که تعداد شاگردان از (1701الی2200) نفر باشد آمرمکتب در بست رتبه پنجم مامورین دربستهای رتبه ششم،هفتم،هشتم ونهم چهارنفر.
مکاتب دوره متوسطه ( 7- 9 ): مکاتبی که تعداد شاگردان الی (500)نفر باشد،آمر مکتب در بست رتبه چهارم ، مامورین دربست رتبه هفتم یکنفر.
مکاتب که تعدادشاگردان (501 الی 1000) نفرباشد آمرمکتب دربست رتبه چهارم، مامورین دربست های رتبه هفتم وهشتم دونفر.  
مکاتب که تعدادشاگردان (1001 الی 1500) نفرباشد آمرمکتب دربست رتبه چهارم، مامورین دربست های رتبه هفتم وهشتم ونهم سه نفر.                              
مکاتبیکه تعداد شاگردان از (1501الی2000) نفر باشد آمر مکتب در بست رتبه چهارم ،مامورین در بست های رتبه ششم،هفتم و هشتم سه نفر.
                                                        
 آمر حفظ و مراقبت: مکاتبی که دارای تعمیر مدرن و مجهز با وسایل عصری (برق،آبرسانی) و سایر وسایل عصری باشد یکنفر در بست رتبه چهارم مقررشده میتواند.ِ
اجیران فنی: برای حفظ و مراقبت سیستم مرکز گرمی و آبرسانی یکنفر در بست رتبه پنجم برای امور برق یک نفر در بست درجه پنجم هرگاه سوچبورد تیلفون موجود باشد یک نفر در بست رتبه پنجم.
ملازمین مکاتب تعلیمات عمومی (1-12): برای هرشش اتاق درسی به شمول دهلیزهای مربوط یک دفترآمریا مدیر مکتب یکنفر، برای دفترمعاون یکنفر وبرای شعبات اداری مکتب یک نفر.
مکاتبی که اتاق درسی ندارند و شاگردان در ساحه آزاد تدریس می شوند مطابق معیار های شعبات مکاتبی که اتاق درسی دارندملازم تعین و مقررمیگردد.
برای حفظ و مراقبت و پاک کاری میزهای مکاتب برای هر مکتب یک نفر ملازم . اتاق های لابراتوار ،گستدنر دیپارتمنت ، کنفرانس سمعی و بصری کمپیوتری و امثال آن به حیث اتاق های درسی محسوب شده و شامل اتاق های درسی می گردد.
دووقته بودن تدریس و یا زیاده از آن در معیار های ملازمین تاثیرندارند.
در مکاتبیکه برای نگهداری بایسکل ها ضرورت مبرم احساس شود یکنفر اجیر در بست درجه نهم مقرر شده می تواند .
شب باش: درمکاتبیکه محافظین امنیتی دولتی موجود باشد به هیچ یک از ملازمین اضافه کاری حواله و اجرا نمی شودمکاتبی که محافظین امنیتی دولتی نداشته باشد و تعداد ملازمین آن هفت نفر و یا اصافه تر از هفت نفر باشد اداره مکتب پهره ها را تنظیم و به اطلاع شان برساند و به آنعده ملازمینکه شب پهره می کنند متعاقبآ روز اجازه استراحت داده می شود و اگر تعداد ملازمین مکتب کمتر از هفت نفر باشد اداره مکتب می تواند دو نفر از ملازمین را به حیث شب باش توظیف و برای شان مطابق لایحه اضافه کاری بعد از منظوری مقامات ذیصلاح معاش اضافه کاری حواله گردد.


منتظم: هرگاه تعداد ملازمین به ده نفر برسد یک نفر منتظم مقررشده می تواند.
باغبان: مکاتبی که زمین برای سرسبزی دارند در صورت مهیا بودن آب یک تا به پنج جریب زمین ساحه سبز بدون ساحات سپورتی و تعمیر یکنفر باغبان در بست درجه هشتم .
تایپست: برای مکاتب ثانوی (1-12) در صورتیکه ماشین تایپ و یا کمپیوتر موجود باشد یک نفر در بست درجه پنجم.
دریور: هر موسسه تعلیمی که دارای موتر فعال باشد برای هر موتر یک نفر دیور در بست درجه چهارم.
تحویلدار: برای هر مکتب ابتدائی ،متوسطه ولیسه مستقل یک نفر تحویلدار در بست درجه چهارم و برای مکاتب ثانوی که تعداد داخله آن ها اضافه از 1500 نفر شاگرد باشد یک نفر تحویلدار نقدی و یک نفر تحویلدار جنسی در بست های درجه چهارم مقرر شده می تواند .


معیار های پلانگذاری مکاتب لیلیه
تعلیمات عمومی (1-12)
مامورین:
مدیر لیلیه: مکاتب لیلیه به هر تعداد که شاگرد داشته باشد مدیر لیلیه در بست رتبه سوم و معلمین  لیلیه قرار آتی مقرر می گردد.

معلمین لیلیه : الی صد شاگرد یکنفر معلم
از (101-300) شاگرد دو معلم
از (301-600) شاگرد سه معلم
از (601-1000) شاگرد چهار معلم


تذکر: معلمین درسی مستحضر،سمعی و بصری ،کتابدار و معاون کتابدار و مامورین مکاتب لیلیه مطابق معیارهای پلانگذاری تعلیمی و تربیتی مکاتب نهاری تعلیمات عمومی مقرر می گردد.

اجیران مکاتب لیلیه:
ملا امام: برای هر مکتب لیلیه دربست درجه چهـارم یکنفر.
خیاط: برای هر مکتب لیلیه یکنفر در بست درجه چهارم .

سلمانی : برای الی (300) نفر شاگرد لیلیه یک نفر و برای اضافه از آن یکنفر دیگر در بست درجه ششم.
آشپز بازیردست آشپز: مکتب لیلیه که الی (100) شاگرد لیلیه داشته باشد یک نفر آشپز در بست در جه چهارم و اضافه از آن تا (200) شاگرد یکنفر زیر دست آشپز در بست درچه ششم واز   (201-300) شاگرد دو نفر زیر دست آشپز مقرر شده میتواند و اضافه از (300) شاگرد لیلیه دو نفر آشپز و به تزئید هر صد شاگرد یک نفر زیر دست مقررشده میتواند.
چایدار: برای هر مکتب که الی (100) شاگرد لیلیه داشته باشد یکنفر در بست درجه پنجم و بالاتر از آن دو نفر چایدار مقرر شده میتواند.
تحویلدار ارزاقی: برای هر مکتب لیلیه یک نفر در بست درجه چهارم .
خانه سامان: برای هر مکتب لیلیه یکنفر در بست درجه چهارم با تضمین ،جهت اخذ لوازم طعام خوری.

ملازمین تنظیف لیلیه: برای هر (80)شاگرد لیلیه جهت تنظیف اتاق لیلیه، دهلیزها، طعام خانه و آشپزخانه یکنفر دربست درجه نهم.
دوبی: مدیر مکتب لیلیه صلاحیت قرارداد را با دوبی مطابق طرزالعمل ها و لایحه تدریسات ثانوی دارد.
        

معیارهای پلانگذاری شپی لیسه ها
سال تعلیمی شپی لیسه ها   ماه میباشد درشپی لیسه های مرکز وولایات پرسونل تدریسی واداری طور حق الزحمه ایفای وظیف میدارند درمکاتب که داری شپی لیسه ها میباشند مدیر اجرایه ویک نفر مامور اداری ویک نفر مامور تدریسی غرض اجرای امور مربوط با درنظرداشت لایحه اضافه کاری داده می شود برای معلمین ازصنف هفتم الی دوازدهم طبق لایحه اضافه کاری اجرا میگرد د .
برای اجرا ی امورشپی لیسه سرمعلم مطا بق معیارها ی پلا نگذاری مکاتب تعلیمات عمومی با در نظر داشت       شا گردان  طور اظا فه کا ری ایفا ی وظیفه مید ارد.
برا ی تسخین هر صنف یک پا یه بخاری وبرای هربخاری موا د سوخت طبق لایحه اجرامیگردد مدیران شپی لیسه صرفه جوئی را درنظرداشته باشند وبرای معتمد جنسی که محروقات درجمع او قید میگردد صرف درایام سرما با فعال شدن بخاری الی ختم آن مطابق وقت کار شپی لیسه وبه موجب احکام لایحه اضافه کاری داده می شود برای اجرای امور دفتر یک نفر ملازم ودروقت سرما برای هرشش اتاق درسی یک نفر ملازم طبق لایحه اضافه کاری داده می شود.

تذکر: درصورتیکه تعمیر مکتب ستندرد نباشد حد اقل شاگردان یک صنف تا ده نفر بوده می تواندوهم یک صنف وقتی به دوصنف تجزیه میگردد که تعداد شاگردان صنف از حد اعظمی ازمعیارهای تعیین شده اضافه تر گردد.


معیار های پلانگذاری مکاتب کوچی ها

کوچی ها دونوع اند :1) کوچی های ساکن: 2) کوچی های سیار.
الف- مکاتب تعلیمات عمومی کوچی های ساکن: تعداد شاگردان ، معلمین، مامورین، اجیران وسایر پرسونل تدریسی واداری بخش نهاری مکاتب مذکورمطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب نهاری وبخش لیلیه آن مطابق معیارهای مکاتب لیلیه تعلیمات عمومی محاسبه ومقررشده می تواند.
ب- مکاتب ابتدائی کوچی های سیار(1تا6):  این مکاتب برای کوچی های که دریک جای مشخص ساکن نبوده واز یک منطقه به منطقه دیگری درحرکت می باشند تأسیس میگردد.
امورتدریسی این مکاتب توسط معلمین سیار پیش برده می شوند . تقررمعلمین مطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب ابتدائی صورت می گیرد. وسال تعلیمی کوچی های سیار مکمل نه ماه واز کوچی های سیار نیمه مکمل شش ماه می باشد.

معیارهای پلانگذاری معاونین امورتربیتی مکاتب

معاونین امورتربیتی: درریاست های معارف ولایات به شمول شهر کابل یک نفر معاون امور تربیتی درمدیریت عمومی معارف ولسوالی ها یک نفر معاون امورتربیتی.

معلم رهنما: درمکاتبی که تعداد شاگردان آن اضافه از شصت نفر معلم رهنما (باحداقل شش ساعت مکلفیت درسی درهفته)


 

معیار های پلانگذرای تعلیمی وتربیتی
موسسات تعلیمات مسلکی وتعلیمات عالی تخنیکی


تعداد شاگردان دریک صنف درسی:
دورۀ ابتدائی از(1-6)( 10-30) نفر
متوسطه ولیسه از(7-12)(10-20)نفر
تعداد شاگردان دردوره عالی از(13-14)(10-20)نفر
استادان: معیارهای استادان درموسسات عالی تخنیکی ومسلکی درصورتیکه مکلفیت درسی را تکمیل نموده بتواند به اساس نوعیت مضامین ورشته های اختصاصی تعیین میگردد.
مکلفیت درسی استادان درهفته: از (10-14) ساعت درس و(4-8) ساعت ماورای درس درهر موسسه تعلیمات عالی تخنیکی ومسلکی.
آمرین دیپارتمنت ها: برای هررشته اختصاصی درموجودیت (5) استاد یک نفر.
مکلفیت درسی آمرین دیپارتمنت ها درهفته: از(8-10) ساعت درسی.
استاد مستحضر یا(لابرانت): موسسات تعلیمات تخنیکی ومسلکی که دارای اتاق کارعملی ولابراتوارهای (کیمیا، بیولوژی، فزیک، لسان وتهیه موادباشد) برای هرلابراتوارویااتاق کارعملی یکنفر برعلاوه درهفته (6) ساعت مکلفیت درسی نیزدارد.
استادکتابدار: برای هرموسسه تعلیمات تخنیکی ومسلکی که تعداد کتب علمی کتابخانه آن به (250) جلد رسد یکنفربرعلاوه 6 ساعت مکلفیت درسی درهفته نیزدارد.

معاون کتابدار: درصورتیکه تعداد کتب علمی کتابخانه از(2000)جلد زیاد باشدیک نفر.
استادان کارعملی: برای الی هر ده نفرشاگرد یک نفرکه درهفته (14) ساعت مکلفیت کارعملی شاگردان را به عهده دارد.
مامورین اداری وتدریسی:
آمرین موسسات تعلیمات عالی تخنیکی ومسلکی: درموسسات دوره پنج ساله دربست رتبه دوم یکنفر .
مدیرتدریسی:
مدیراداری:
آمرلیسه های تخنیکی ومسلکی:
معاون تدریسی: درموسسات دوره پنج ساله دربست رتبه سوم یکنفر.
معاون اداری: درموسسات دوره پنج ساله دربست رتبه سوم یکنفر.
لیسه های تخنیکی ومسلکی : درهرلیسه یک نفر دربست رتبه 3
معاون تدریسی: درهرلیسه یکنفر دربست رتبه 4

معاون اداری: درهرلیسه یکنفر دربست رتبه 4

مدیر حفظ ومراقبت: درهرلیسه یکنفر دربست رتبه 5

مدیراجرائیه: درهرلیسه یک نفر دربست رتبه 5

مدیر نشرات : درهرلیسه یک نفر دربست رتبه 5

سایر مامورین تدریسی واداری: مطابق تشکیل وبودجه منظور شده مقررشده می تواند.
اجیران دربست درجه نهم: برای هرسه اتاق درسی، ورکشاپهای کارعملی ودهلیزهای مربوطه واطراف آن یک نفر.
سقأ: درموسسات که سیستم آبرسانی نداردبرای هرموسسه یک نفردربست درجه 6
باغبان : درموسسات تعلیمی وتخنیکی ومسلکی که زمین برای فارم ویاسرسبزی دارند درصورت مهیا بودن آب برای الی 4 جریب ساحه سبزبدون ساحات سپورتی وتعمیر مکتب یک نفردربست درجه 6 وبااضافه شدن هر4 جریب زمین یک یک نفردیگرمقرر شده میتواند.
منتظم یا باشی: هرگا تعداد ملازمین ازده نفر زیاد باشد یکنفر دربست درجه
معتمد جنسی: معتمد مفروشاتی وقرطاسیه درهر موسسه یکنفر دربست رتبه 4
معتمد نقدی: درهر موسسه برای بخش لیلیه ونهاری یکنفردربست درجه 4
خانه سامان: درهرموسسه تعلیمی تخنیکی ومسلکی برای بخش لیلیه وتدریسی یکنفر دربست درجه 6

تایپست: درهرموسسه تعلیمی یک نفر دربست درجه4 وبرای شعبه نشرات برای هرماشین گستتنر فعال یک نفر دربست درجه 3

کمپیوترکار: برای هرپایه ماشین کمپیوتر یکنفر دربست درجه اول  
گستتنرکار: درصورتیکه وسیله طباعتی فعال موجود باشد برای هرموسسه یکنفر دربست درجه3

ورق چین وصحاف: اگر موسسه  تعلیمی دستگاه نشراتی فعال داشته باشد کتب درسی ویا دداشت های درسی تهیه نماید یکنفر دربست درجه 6
دریور: اگرموسسه تعلیمی موترداشته باشد بری هرعراده موتر فعال یکنفر دریور دربست درجه3
نجار: برای هر موسسه تعلیمی یک نفر دربست درجه 5

برقی: برای هر موسسه تعلیمی دولتی که ازانرژی برق استفاده می کند یک نفر دربست درجه 5
نل دوان :برای هر موسسه تعلیمی که سیستم نلداوانی مجهز داشته باشد یکنفردربست درجه 5
شب باش:برای هر موسسه تعلیمی درصورتیکه موظفین امنیتی دولتی وجود نداشته باشد دونفر شب باش دربست درجه 5

معیار های پلانگذاری موسسات تعلیمات تخنیکی ومسلکی لیلیه

مامورین واستادان: درموسسات تعلیمات تخنیکی ومسلکی که حد اقل بیست شاگردلیلیه موجود باشد لیلیه تشکیل می گردد واگرکمتر از آن باشد عجالتاً شاگردان به لیلیه ساحوی انتقال داده می شود برای الی 100 نفر شاگرد لیلیه یک استاد لیلیه وبا اضافه شدن شاگردان یک استاد لیلیه دیگر نیز افزود می گردد.

مدیر لیلیه : اگرتعداد شاگردان لیلیه از 20 نفر اضافه باشد یک نفر دربست رتبه چهارم مقررمی شود ودرغیاب وی وظایف مدیر لیلیه را معلمین لیلیه انجام می دهد.

پرسونل صحی: درصورتیکه تعداد شاگردان لیلیه به 200نفر برسد یک نفرداکتر طب دربست رتبه چهارم ویکنفر معاون داکتر دربست رتبه 5 یکنفر فارمسست دربست رتبه 6 ویک نفر ملازم دربست درجه 9

اجیران:
ملاامام: درهرموسسه تعلیمی تخنیکی ومسلکی که شاگردان لیلیه داشته باشد یک نفردربست درجه 5.

خیاط: درهرموسسه تعلیمی ، لیلیه که تعداد شاگردان الی 200 نفرباشد یک نفر دربست درجه شش دراضافه از 200 نفرشاگرد یک نفر دیگردربست درجه 6 مقرر می شود.
دوبی: درصورتی که لیلیه فعال باشد برای هر 20 نفر شاگرد لیلیه یکنفردربست درجه 6
سلمان: برای هر100نفر شاگرد لیلیه یک نفر دربست درجه 6 ودرصورتیکه کمتر ازپنجاه شاگرد موجود باشد پول نقد به اساس معلومات شاروالی پرداخته می شود.

آشپز وزیردست آشپز: برای الی 100 شاگرد یک نفر آشپز دربست درجه 4 اضافه ازآن تادوصد شاگرد یک نفر زیر دست آشپز دربست درجه 6 واز201 الی 300 شاگرد دونفر زیر دست آشپز مقررشده می تواند واضافه از 300 شاگرد دونفر آشپز وباتزئید هرصد شاگرد یک نفر زیر دست آشپز مقررمی شود.چایدار: برای الی 100شاگرد لیلیه یکنفر دربست درجه 6 وبا اضافه شدن هرصد شاگرد لیلیه یک نفر اجیر دربست درجه 6 استخدام می گردد.

حمام : درصورتیکه درلیلیه تشناب عصری فعال وجودنداشته باشدحمام قراردادوبه نرخ روزپول نقدتادیه می گردد.
معتمد البسه : هرموسسه تعلیمی که لیلیه فعال داشته باشد یک نفردربست درجه 3.
معتمدارزاقی : اگرلیلیه فعال داشته باشد درهرموسسه یک نفردربست درجه 4.
زیردست معتمد ارتزاقی : درصورتیکه تعداد شاگردان لیلیه از100نفرزیاد باشد یک نفردربست درجه 7.

موظفین تنظیف : برای تنظیف اتاق طعام خوری وآشپزخانه ومسجد شریف دونفردربست های درجه هفتم وهشتم.

معیارهای پلانگذاری مدارس عالی دینی ودارالحفاظ ها

مدارس عالی دینی نهاری :
تعداد شاگردان ومحصلان :

صنوف : دردوره های عالی 25 محصل دردوره ثانوی 30 شاگرد
تعداد ساعات درسی درهفته : مطابق لایحه مربوط
مکلفیت درسی استادان دردوره های عالی وثانوی وآمران دیپارتمنت ها : مطابق لایحه مربوط.
پرسونل تدریسی واداری : مدیر عمومی مدرسه دربست رتبه سوم یک نفر.
معاون امورتدریسی دردوره عالی دربست رتبه چهارم یکنفر.
دردوره ثانوی به حفظ حقوق معلم یکنفر.
معاونان امورتدریسی دوره عالی درغیاب مدیر عمومی ازامورمدرسه نیزکفالت میکند.

استادان : برحسب تعداد صنوف ومکلفیت درسی آنها مقررمیشود.
معاون اداری : دربست رتبه چهارم یک نفر.
آمرین دیپارتمنت ها : برای هردیپارتمنت یک نفر.
دیپارتمنت ها قرار ذیل میباشد.
دیپارتمنت تفسیر، عقاید وحدیث ومنطق
دیپارتمنت فقه، اصول فقه، صرف ونحو.
دیپارتمنت حفظ وتجویدقرآ نکریم.
دیپاتمنت ریاضی وساینس.
دیپارتمنت اجتماعیات ولسان.
کتابدار : درصورتیکه کتب کتابخانه بدون مجلات وروزنامه ها از250 جلد اضافه شود دربست معلم یک نفر.

معاون کتابدار: درصورتیکه کتب کتابخانه بدون مجلات از4000 جلد بیشترباشد به حفظ حقوق یک نفر کتابدار و معاون کتابداردارای 6 ساعت مکلفیت درسی درهفته نیزمیباشد.

معلم مستحضر( لابرانت ) : درصورت که مدرسه دارای لابراتوارساینس وریاضی باشد یک نفر.
مامورین فنی : مدرسه ودارالحفاظ های که دارای تعمیر عصری ومجهز باشد برای حفظ ومراقبت سیستم آبرسانی، نلدوانی آلات تخنیکی، مرکزگرمی وسایرامورتعمیرمطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی مامورین فنی ومسلکی مقررشده میتواند.
مامورین اداری : مدیر اجرائیه یکنفردربست رتبه پنجم وبرای شعبات تدریسی جنسی ونقدی یک یک نفر دربست های رتبه ششم ودربست رتبه هفتم.
اجیران :
معتمدنقدی : برای هرمدرسه یکنفردربست درجه 4.

معتمد جنسی : برای هرمدرسه یک نفردربست درجه 4 .

نجار : برای هرمدرسه یک نفردربست درجه 5.
تایپست یاکمپیوترکار : برای اموراداری، تدریسی ودیپارتمنت ها یکنفردربست درجه 5.
دریور : درصورتیکه مدرسه موترداشته باشد برای هرموترفعال دربست درجه 4 یکنفر.
باغبان : برای 1 الی 4 جریب زمین ساحه سبز یکنفروبرای اضافه ازآن دونفردربست درجه هشتم.

سقاء : درصورتیکه سیستم آبرسانی درمدرسه موجودنباشد یکنفردربست درجه 8.
ملازم صنف دربست های درجه نهم : برای هرشش اتاق درسی ودهلیز های مربوط واطراف آن یکنفر.
اطاق های لابراتوار، دیپارتمنت ها، کتابخانه، اتاق کنفرانس وامثال آن به حیث اتاق های درسی  
محسوب شده شامل معیارهای پلانگذاری صنوف درسی میباشد.
برای دفتر مدیر عمومی مدرسه یکنفر.
برای دفتر معاونان تدریسی واداری مدرسه یکنفر.
برای شعبات اداری یکنفر.
برای شعبات تدریسی یکنفر.
برای تشناب ها یکنفر.
برای نگهبانی دروازه عمومی وبایسکل ها یکنفر.
شب باش : برای نگهداری ومراقبت مدرسه ازطرف شب مطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی شب باش موظف شده میتواند

معیارهای پلان گذاری مدارس عالی دینی در بخش لیلیه

مدارس عالی دینی که دارای بخش لیلیه میباشد علاوه ازمامورین واجیران که مدرسه عالی دینی نهاری دارد مامورین واجیران ذیل دربخش لیلیه آ ن مقررواستخدام میشوند.

مدیر لیلیه : دربست رتبه 5 یکنفر.
معلم لیلیه : الی 100 محصل وشاگرد لیلیه یک نفر.
از101 الی 300 محصل وشاگرد لیلیه 2 نفر.
از301 الی 600 محصل وشاگرد لیلیه 3 نفر.   
از601 الی 1000 محصل وشاگرد لیلیه 4 نفر.  

اجیران :
ملاامام : برای هرمدرسه لیلیه یک نفردربست درجه 4.     
خیاط : برای هرمدرسه لیلیه یک نفردربست درجه 5.     
سلمانی : الی 300 محصل وشاگرد لیلیه یک نفر دربست درجه ششم.
بیشتراز 300 نفریک نفردیگردربست درجه شم نیزمقررشده میتواند.الی 200 محصل وشاگرد لیلیه یکنفر دربست درجه 4.  
آشپز : الی 300 محصل وشاگرد لیلیه دونفر دربست های درجه 4.
وبیشتراز300 محصل وشاگرد لیلیه برای هر100 نفر یک آشپز مقررشده میتواند.
زیردست آشپز : مطابق معیارپلانگذاری آشپز دربست های درجه ششم مقرری استخدام شده میتواند.
چایدار :  الی 100 محصل وشاگرد لیلیه یک نفر دربست درجه پنجم.
وبیشتراز 100 محصل وشاگرد لیلیه 2 نفر.
معتمدارزاقی : برای هرمدرسه لیلیه یک نفردربست درجه 4.
معاون معتمدارزاقی : برای هرمدرسه لیلیه یک نفردربست درجه 5.
معتمد البسه : برای هرمدرسه لیلیه یک نفردربست درجه 4.
برقی : برای هرمدرسه که ازجریان برق استفاده میکنند یکنفردربست درجه5.
نلدوان : مدرسه که دارای سیستم نلدوانی مجهز باشد یکنفر دربست درجه پنجم.
اجیران تنظیفی وکارگران دربست های  (درجه نهم ) : برای پاک کاری مدیریت لیلیه واتاق های لیلیه الی (80) محصل وشاگرد لیلیه دونفر.
وبیشتر از80 محصل وشاگرد لیلیه درمقابل هر50 محصل شاگرد لیلیه یکنفر مقرر شده میتواند.
برای انتقال ترکاری ومواد ارتزاقی یکنفر.
مدرسه که دارای وضو خانه باشد برای پاک کاری آن 1 نفر. برای تنظیف واتاق های طعام خوری وآشپزخانه 2 نفر.


معیارهای پلانگذاری دارالحفاظ ها

تعداد اعظمی شاگردان دریک صنف درسی : 20 نفرشاگرد.
تعداد ساعات ومکلفیت های درسی استادان ومدرسین.
مضمون حفظ قرآ ن مجید وسایرمضامین درهفته.  مطابق لایحه

مامورین :
مدیر : برای هردارالحفاظ یکنفر دربست رتبه 4 .
معاون تدریسی وسرمعلم : مطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی نهاری مقرر میگردند.
استادان : برحسب صنوف ومکلفیت درسی مقرر میشوند.
مامورین : دربست رتبه ششم امورتدریسی یکنفر.
دربست رتبه هفتم اموراداری یکنفر.
اجیران :
باغبان : دارالحفاظ که بامدرسه مربوط یکجا نبوده ازتعمیر وساحه جداگانه استفاده نماید برای 1 الی 4 جریب زمین ساحه سبز یکنفر وبیشترازساحه مذکور 2 نفر دربست های درجه 8.

سقاء : درصورتیکه دارالحفاظ بامدرسه یکجا نبوده ودارای سیستم آبرسانی نباشد یکنفردربست درجه 8.

ملازمین صنف :
دربست اجیران درجه نهم : برای هرشش اتاق درسی، دهلیزهای مربوطه واطراف آن یکنفر.
برای دفتر مدیر یکنفر.
 برای دفتر معاونان یکنفر.
برای شعبات اداری وتدریسی یکنفر.
درصورت که دارالحفاظ بامدرسه یکجا نباشد برای وارسی وتنظیف تشناب ها یکنفر
شب باش : درصورت که دارالحفاظ با مدرسه یکجا نباشد برای حفظ و نگهداری ومراقبت دارالحفاظ ازطرف شب مطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی شب باش موظف شده میتواند. برای نگهداری دروازه عمومی دارالحفاظ وبایسکل ها یکنفر.


معیارهای پلانگذاری موقت

این معبار ها موقتی بوده که درحالات استثنائی نظربه شرایط خاص منطقه قابل تطبیق میباشد:
درمکاتب ابتدائی، متوسطه، لیسه، مدارس عالی دینی ومکاتب تعلیمات تخنیکی ومسلکی که یک شعبه داشته وتعداد شاگردان دریک صنف کمتراز10 نفرهم باشد بخاطرفعال نگهداشتن مکتب باید صنف دایر گردد.
درمکاتب که تعداد صنف یک دوره بیشترازیک صنف بوده وتعداد شاگردان هرصنف کمتراز10 نفرباشد صنف تجزیه وباهم ادغام گردد. معلمین اضافه بست غرض تدریس به سایر مکاتب ویابه کورس های سواد حیاتی توظیف گردند.
درمورد شاگردان صنف اول، دوم وسوم که کمتراز10 نفردریک صنف باشد مطابق لایحه مکاتب تعلیمات عمومی صنف مختلط برای شاگردان مذکورتشکیل گردد.


معیارهای پلانگذاری عالی تربیه معلم

تعداد محصلان دریک صنف : دردوره دوساله از( 10 الی 25 ) محصل.
درتحصیلات داخل خدمت از(20 الی 30 ) محصل.
ساعت درسی محصلان درهفته : مطابق لایحه.
استادان : مطابق لایحه.
مکلفیت درسی استادان وآمرین دیپارتمنت ها : مطابق لایحه.
استادان مستحضر( لابرانت ) : موسسات عالی تربیه معلم که دارای لابراتوارهای کیمیا، بیولوژی، فزیک، ریاضی، لسان، علوم اجتماعی وتهیه موادباشد برای هرلابراتواریکنفر.
کتابدار: برای هرموسسه عالی تربیه معلم که تعداد کتب کتابخانه آن 250 جلد کتب علمی باشد یکنفر.

معاون کتابدار : درصورتیکه تعداد کتب  علمی کتابخانه از4000 جلد زیاد باشد یکنفر.
مامورین اداری وتدریسی :
رئیس : درهرموسسه عالی تربیه معلم یکنفردربست رتبه 2 .
معاون تدریسی  : درهرموسسه عالی تربیه معلم یکنفردربست رتبه 3.
معاون اداری : درهرموسسه عالی تربیه معلم یکنفردربست رتبه 2 .
مدیراجرائیه : درهرموسسه عالی تربیه معلم یکنفردربست رتبه4.
مدیر نشرات : درهرموسسه عالی تربیه معلم یکنفردربست رتبه5.
مدیر حفظ ومراقبت : درهرموسسه عالی تربیه معلم که دارای تعمیر مدرن ومجهز باوسایل عصری باشد یکنفر دربست رتبه 4.

 

تعداد محصلان

تعداد مامورین

رتبه

5

رتبه 6

رتبه 7

رتبه 8

رتبه 9

رتبه 10

الی100محصل

2

4

2

2

 

 

از101 الی 200 محصل

3

4

2

3

1

 

از201 الی بالاتر

4

5

3

2

1

 

 

اجیران بخش اداری وتدریسی :
( دربست درجه نهم )  :
برای هرشش اتاق درسی به شمول دهلیز های مربوطه واطراف آن 1نفر.
برای دفتر رئیس موسسه 1نفر.
برای دفترمعاونان 1 نفر.
برای دفترمدیر حفظ ومراقبت 1نفر.
برای شعبات تدریسی 1نفر.
برای شعبات اداری 1نفر.
اتاق های لابراتوار، گستدنر، دیپارتمنت ها، صالون کنفرانس وامثال آنها به حیث اتاق های درسی محسوب شده وشامل معیارهای پلانگذاری بخش متذکره میباشد. برای تحصیلات داخل خدمت درساعات درسی که خارج ازوقت رسمی تصادف میکند الی شش صنف برای یکنفر ملازم تعیین وحق الزحمه مطابق لایحه حواله میگردد. برای تنظیف 1 الی 6 تشناب یعنی بیت الخلا ویا کمود ها یکنفر.
باغبان : موسسات که زمین برای فارم وسرسبزی دارد درصورت مهیا بودن آب برای 1 تا 5 جریب ساحه سبز بدون ساحات سپورتی وتعمیر1 نفردربست درجه 6 .
منتظم : هرگاه ملازمین موسسه از10 نفرزیادباشد 1 نفر دربست درجه 8.
معتمد جنسی : مفروشات وقرطاسیه درهرموسسه 1نفردربست درجه 4 واگر جمع دهی معتمد جنسی زیادباشد درصورت ضرورت برای قرطاسیه 1 نفر معتمد دربست درجه 4 درصورت جداگانه تعیین میگردد.
معتمدنقدی : درهرموسسه برای بخش لیلیه ونهادی 1 نفر دربست درجه 4.

خانه سامان : درهرموسسه عالی تربیه معلم برای بخش تدریسی ولیلیه 1 نفردربست درجه 6.

تایپست : درهرموسسه عالی تربیه معلم برای بخش تدریسی واداری 2 نفردربست های درجه 6 وبرای ماشین گستدنرفعال 1 نفردربست درجه 3.

کمپیوترکار : برای هرموسسه عالی تربیه معلم 1 نفردربست درجه3.
گستدنرکار : درصورتیکه وسایل طباعتی فعال موجودباشد برای هرموسسه 1 نفردبست درجه4.

ورق چین : برای هرپایه ماشین گستدنر فعال 1 نفردربست درجه8.
صحاف : اگرموسسه دستگاه نشرات فعال داشته باشد ولکچرنوت ها تهیه کند 1 نفر دربست درجه6.

دریور : هرموسسه عالی تربیه معلم که دارای موترباشد برای هرعراده موتر فعال 1 نفردربست درجه 3.
نجار : برای هرموسسه تربیه معلم 1 نفردربست درجه 5.
نلدوان : برای هرموسسه تربیه معلم که سیستم مجهز نلدوانی داشته باشد 1 نفردربست درجه 6.
بایسکل نگهبان : برای هرموسسه تربیه معلم درصورت موجودیت بایسکل1 نفردربست درجه9.
شب باش : مطابق معیار های پلانگذاری تعلیمات عمومی.

معیارهای پلانگذاری لیلیه موسسات عالی تربیه معلم

معلمین ومامورین :

معلم لیلیه : درموسسات که 20 معلم لیلیه موجودباشد لیلیه تشکیل گردیده واگرکمترازآن باشد محصلان بدل اعاشه ویا به لیلیه مرکزانتقال داده میشود.
برای 20 الی 100 محصل لیلیه یک معلم وبااضافه شدن هر100 محصل یک نفر معلم لیلیه افزود میگردد.

مدیر لیلیه : اگرتعداد محصلان لیلیه از20 نفر اضافه باشد 1 نفر دربست رتبه 4 درغیر آن وظایف مدیر لیلیه را معلم لیلیه انجام میدهد.
اجیران :
ملا امام : درهرموسسه عالی تربیه معلم که محصلان لیلیه داشته باشد یکنفر دربست درجه 4 .
خیاط :  درموسسات عالی تربیه معلم که محصلان لیلیه آن الی 200 نفرباشد یکنفر وبالاتر ازآن دونفردربست های  درجه 5 .
سلمان : برای هر250 محصل یک نفر دربست درجه 6 ودرموسسا ت که کمتراز50 محصل داشته باشد پول نقد پرداخته میشود.
آشپز : الی 100 نفر محصل 1 نفر دربست درجه 4:
معاون آشپز : برای 100 الی 150 نفر دربست درجه 6.
زیردست آشپز : برای 150 الی 200 محصل یک نفر وبعداز200 محصل درمقابل هر 100 محصل یک نفر زیردست آشپز بست درجه 7 اضافه استخدام میگردد.


چایدار : الی 100 نفر محصل 1 نفر دربست درجه7 بااضافه شدن هر100محصل یکنفر اضافه استخدام میشود.

معتمد البسه : درهرموسسه که لیلیه داشته باشد یک نفر دربست درجه 4.
معتمد ارزاقی : درصورت که لیلیه فعال باشد درهرموسسه یکنفر دربست درجه 4.
زیردست معتمد : درصورتیکه تعداد محصلان لیلیه از100 نفرزیادباشد یکنفردربست درجه 7.
ملازمین تنظیف : برای تنظیف اتاق های طعام خوری وآشپزخانه 3 نفردربست های درجه 9.
تبصره : موسسات عالی تربیه معلم که مکاتب تجربوی داشته باشند، معلمین، مامورین واجیران مطابق معیارهای پلانگذاری مکاتب تعلیمات عمومی مقرر شده میتوانند.

 

معیارهای پلانگذاری استخدام اجیران مرکز وزارت

معینیت ها : تحویلدارجنسی 1نفر وپیش خدمت 1 نفر.
ریاست ها : تحویلدارجنسی 1 نفروپیش خدمت 1 نفر.
معاونیت ریاست ها : ملازم 1نفر.
مامورین اداری : برای هر15 مامور 1 نفرملازم.
ریاست استخدام : پوسته رسان 2 نفر.
مدیریت آرشیف : پوسته رسان 8 نفر.
مدیریت دیپوها : حمال 15 نفر.
مدیریت کلوپ : برای هر100 مامور 1 نفر پیش خدمت وبرای 200 نفر مامور 1 نفرآشپز، زیردست آشپز 2 نفرومنتظم 1نفر.
مدیریت عمومی کتب درسی : حمال 15 نفر.

معیارهای پلانگذاری سواد حیاتی تعلیمات( غیر رسمی ونیمه رسمی )

آمریت های ساحه سواد حیاتی
مامورین : آمردربست رتبه 4.
معاون اداری دربست رتبه 5.
مامور دربست رتبه 7.
معتمد دربست درجه چهارم 1نفر.
ملازم دربست درجه نهم 1 نفر.

کورس های سواد حیاتی عمومی :
تعداد شاگردان هرکورس کلان سالان ( از10 الی 30 ) سوادآموز.
مدت هرکورس : 9 ماه یا 315 ساعت نجومی.
سن سواد آموز : از13 ساله به بالا.
درجه تحصیل : معادل فارغ صنف سوم مکاتب ابتدائی.
ساعات درسی روزانه : مطابق لایحه مربوط.
وارسی ونظارت کورس ها : درمرکز توسط آمریت های ساحه ها واعضای نظارت تعلیمی ودرولایات توسط مدیریت های سواد حیاتی.
مکلفیت درسی معلمان : هرمعلم سواد آموز روزانه 3 ساعت نجومی مکلفیت درسی داشته وروزانه 2 کورس را تدریس مینماید. هرمعلم سواد آموزی مکلف است طی یک سال تعلیمی (9ماه نجومی) سه کتاب اول، دوم وسوم سواد آموزی راتدریس ویک دوره شاگردان راازکورس فارغ نمایند.
مکلفیت درسی سوپروایزران کورس ها : سوپروایزران باحفظ حقوق معلمی ایفای وظیفه نموده هرسوپروایزرمکلفیت بازدید 15 کورس معلمان را در یک هفته دارد.
اگرمعلم حاضر وظیفه نباشد کورس توسط سوپروایزرموبوط وارسی میگردد ودرایام غیابت معلم سوپروایزر مکلف است درس راتعقیب نماید یا آمرساحه معلم دیگری را به خاطر تدریس سواد آموزان توظیف نماید.
مراکز تجمع تعلیمات خوردسالان خارج ازمکتب :

تعداد شاگردان هرمرکز تعلیمی : به تعداد 125 شاگرد در5 صنف درسی ودرهر صنف از15 الی 30 شاگرد.

مدت هردوره تعلیمی : هردوره تعلیمی 18 ماه بوده بطوریکه ازشروع سال تعلیمی آغاز ودرپایان سال تعلیمی ختم گردد. سن شاگرد : 9 الی 14.

درجه تحصیل : بعدازفراغت تحصیل معادل فارغ صنف 4 مکاتب ابتدائی شناخته شده وشامل صنف پنجم مکاتب سواد حیاتی وکارگری ویا مکاتب تعلیمات عمومی شده میتوانند.
ساعات درسی روزانه : 4 ساعت درسی معادل 3 ساعت نجومی و3 ساعت درسی 45 دقیقه میباشد.
وارسی ونظارت : درمرکزتوسط اعضای مدیریت عمومی تعلیمات متمم واعضای نظارت تعلیمی ودرولایات توسط اعضای مدیریت های سواد حیاتی.

مامورین :
آمر : هرگاه مرکز تجمع تعلیمات خوردسالان خارج ازمکتب دارای 125 شاگرد در5 صنف درسی باشد آمرآن دربست رتبه پنجم کمترازتعداد شاگردان مذکورآمرمرکزتجمع باحفظ حقوق معلم میباشد.

معاون : یک نفر باحفظ حقوق معلمی
معلمان : برای هرصنف 1 نفر.
مامور : 1 نفردربست رتبه 8.
اجیران :
معتمد : یک نفر دربست درجه 4.
ملازم : برای اداره مرکز تجمع 1نفردربست درجه نهم، برای هرشش صنف درسی ودهلیز های مربوط 1 نفر دربست درجه 9.
مکاتب سواد حیاتی ومتمم حرفوی :
مدت هردوره تعلیمی : 9 ماه .
تعداد شاگردان درهرصنف درسی ( 10 الی 30 ) شاگرد.
درجه تحصیل : معادل دوره متوسطه ( تعلیمات عمومی ).

ساعات درسی درهفته :
صنوف : 4، 5، 6، 7، 8.
ساعات درسی : 30، 32، 36 ، 36 ، 36 .
مکلفیت درسی درهفته : از26 ساعت الی 28 ساعت درسی.
مامورین :
آمرمکتب : دربست رتبه 4 یکنفر.
سرمعلم : باحفظ حقوق معلم 1 نفر.
تعداد معلمان : الی صنف سوم، هرصنف 1 نفر معلم وازصنف 4 الی 6 از1 الی 4 معلم وازصنف 7 به بالا هرصنف از1 الی 5 معلم.

مامور : 2 نفر دربست های رتبه 7 و8 .
اجیران :
معتمد جنسی : 1 نفردربست درجه 4.
ملازم صنف : برای اداره مکتب 1 نفر دربست درجه 9 برای هر6 صنف درسی ودهلیز های مربوط آن 1 نفردربست درجه 9.
شب باش : مطابق معیارهای پلانگذاری بخش مکاتب تعلیمات عمومی مقررشده میتواند.
مکاتب متمم کارگری :
سال تعلیمی : (11 ماه ).
تعداد شاگردان درهرصنف درسی : (10 الی 30 ) شاگرد.
درجه تحصیل : معادل دوره متوسطه.
ساعات درسی درهفته :
صنوف : 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
ساعات درسی :  20 ، 20 ، 20 ، 20 ، 20 ، 20.
مکلفیت های درسی معلمان درهفته : از 24 الی 26 ساعت درسی.
مامورین : آمرمکتب دربست رتبه 4 یکنفر.
سرمعلم : باحفظ حقوق معلم 1 نفر.
تعداد معلمان : ازصنف 4 الی 6 از1 الی 4 معلم وازصنف 7 الی 12  از1 الی 5 معلم دربست های رتبه 7 ، 8  دونفر.
اجیران :
معتمد جنسی : 1نفر دربست درجه 4.
ملازم شعبات : برای اداره مکتب 1 نفر دربست درجه 9 برای هر6 صنف درسی ودهلیزهای مربوط آن 1 نفردربست درجه 9.

شب باش : مطابق معیارهای پلانگذاری بخش مکاتب تعلیمات عمومی مقررشده میتواند.
مکاتب شبانه سواد حیاتی : مکاتب شبانه متمم سواد حیاتی عبارت ازمکاتب سواد حیاتی میباشد که بعدازوقت رسمی دایر گردیده ازصنف 4 الی 12 شاگرد میپذیرد.


شاگردان : مطابق لایحه مربوط
مامورین :
مدیر مکتب : دربست رتبه 3 یکنفر.
معاون تدریسی : با حفظ حقوق معلم 1 نفر.
مامور : 2 نفر دربست های 6 و7 .
معلمین : طبق لایحه
اجیران :
معتمد جنسی : 1نفر دربست درجه 4 .
ملازم صنف :  برای اداره مکتب 1 نفر دربست درجه 9 . برای هر 6 صنف ودهلیز های مربوطه 1 نفردربست درجه 9 .
تذکر : فعالیت لیسه های شبانه سواد حیاتی بافعالیت شپی لیسه های تعلیمات عمومی متفاوت بوده وبه این معنی که کارمندان لیسه های شبانه سواد حیاتی به اساس تشکیل منظورشده معینیت سواد حیاتی رسمآ مقرر وایفای وظیفه مینایند.                                                               
ختم
نورماتیف های تعلیمی وتربیتی سال 1367 تحت نظر ذوات آتی تجدید نظرگردید

1-    عنایت الله ( امانی ) معاون ریاست پلان.
2-    عبدالغفار ( روف ) عضو ریاست پلان.
3-    غلام محمد ( حاجی زاده ) عضو ریاست پلان.
4-    عبدالهادی ( رهنمون ) عضوریاست تدریسات ثانوی.
5-    خواجه محمد غنی  ( صدیقی ) عضو ریاست تدریسات ابتدائی.
6-    محمد ابراهیم ( گرزیوانی ) عضوریاست تدریسات ابتدائی.

987 مورخ 8/9/ 1372                                                                     قید 67 مورخ 23/9/1372 پلان مسلکی

(( ریاست پلان وروابط بین المللی ))
مدیریت تحریرات واداری


به مدیریت محترم پلان!

مکتوب شماره (9310 ) مورخ 4/9/1372 ریاست تحریرات مقام وزارت واصل وشرح ذیل را مینگارد.
کمیسیون وزارت تعلیم وتربیه تحت نظرذوات محترم هریک:
1) مولوی میرصاحب    2) مولوی امیرزاده مشاورین مقام محترم وزارت    3) مولوی فقیرمحمد خنجری رئیس نشرات   4) محمد نبی احمدی معاون ریاست پلان و روابط بین المللی   5) مولوی محمد ابصررئیس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها   6) عبدالشکورحمیدی رئیس تالیف وترجمه   7) مولوی محمود درسوال ومولوی عبدالمالک (واعظی) عضوعلمی ومسلکی ریاست مدارس عالی تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها موظف شدتا پیرامون تاسیس وبهبود وضع مدارس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها درکشورابرازنظرنمایند.
کمیسیون محترم بعدازغور ومباحثه در(24) ماده ذیلآ فیصله نمودند.
مقدمه: به اساس استقرارنظام اسلامی درکشورعزیزبادرنظرداشت قوانین نافذه دولت اسلامی افغانستان درمورد رشدوتوسعه مراکزوموسسات تعلیمی درپرتورهنمودهای والای اسلامی قدم های موثر برداشته شده وراجع به انکشاف سیستم تعلیمی اسلامی اقدامات سودمندی صورت میگیردکه البته یکی ازاهداف والای بسیارعمده ومهم وزارت تعلیم وتربیه انکشاف وارتقای سطح کمی وکیفی مدارس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها درمرکزو ولایات کشورعزیزما میباشد. زیرا تحولات وانکشاف روزافزون ساینس وتکنالوژی وارتباط آن بااوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی جهان بشریت ناگزیردگرگونی های مهم رادرهمه امورحیاتی پدید می آورد. به هراندازه که پلان های آموزشی، پرورشی، علمی دقیق ومطابق رهنمودهای اصیل اسلامی پی ریزی گرددبه همان اندازه دیانت، تقوی، حسن خلق،احساس اخوت اسلامی، وظیفه شناسی، خدمت به مردم ووطن دوستی درافراد جامعه خوبتروبهتررشدمیکندودرعین حال اساس وزیربنائی همه این پیشرفت ها درجامعه همانا آموختن وعمل نمودن مبادی اساسات اسلامی واحکام شرعی میباشد علاوه براین مطالعه نصاب تعلیمی مکاتب تعلیمات عمومی قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی باوجودیکه مضامین علوم دینی بطوراوسط درهفته چهارساعت شامل نصاب تعلیمی بوده (55) فیصد معلمان علوم دینی مکاتب را معلمان غیرمسلکی تشکیل میدادکه این گونه معلمان به هیچ صورت موفق به تدریس مضامین علوم دینی نبوده اند.
اکنون با ایجادتغییرات وتحولات درعرصه نصاب تعلیمی که مضامین فقه، تفسیرشریف، حدیث، عقاید، تصوف، لسان عربی وسایرمضامین علوم دینی درآن اضافه گردیده است یقینآ ضرورت به معلمین علوم اسلامی به مراتب بیشتراحساس میگرددوبایست همین اکنون تدارک معلمین علوم اسلامی وتربیت آنها توجه لازم صورت بگیرد که تاسیس، توسعه وانکشاف بیشترمدارس علوم اسلامی رادرسرتاسرکشورعزیزایجاب مینماید.

اهداف عمومی وخصوصی ایجاد وانکشاف مدارس ودارالحفاظ ها:
1) آموزش اصول اساسات عقاید واخلاق عالی دین مقدس اسلام.
2) تربیه معلمان مسلکی علوم اسلامی برای مکاتب ومدارس.
3) رهنمائی احکام شرعی ، تعلیم دانش اسلامی ازطریق تبلیغ وارشاد برای همه افراد جامعه.
4) رشداستعداد های علمی درفهم واستخراج مسایل ازکتب معتبر اسلامی.
5) دانستن اهمیت رهنمود های والای دین مقدس اسلام درحیات فردی واجتماعی.
6) کسب معلومات درباره اهمیت خصوصیات وامتیازات دینی وعبادات اسلامی.
7) رشدوانکشاف استعدادهای شاگردان درجهت پابندی به موازین مذهبی وملی. ایمان داری وطن دوستی وامحای هرنوع پدیده های منفی درپرتو ارشادات اسلامی.

8) آموزش مبادی وقواعدمدنی، اجتماعی، قضائی، سیاسی واقتصادی درروشنی هدایات دین مبین اسلام.

9) کسب معلومات درباره سیر تاریخی اسلام.
10) آموزش قرائت قرآنکریم باقواعد تجویدی، لهجه وآداب قرائت.
11) حفظ قرآنکریم باقواعد ترتیلی آن.
بناآ کمیسیون موظف بررسی امورمدارس تعلیمات اسلامی ودارالحفاظ ها درجلسات تاریخی ( 27 و 28 ) سنبله سال 1372 خویش چنین پیشنهادی راتقدیم میدارد.
1) درهرولسوالی وولایات کشوربعدازبررسی وسروی هیئات موظف درصورتیکه معیارتشکیل صنف را تکمیل کندازطرف وزارت تعلیم وتربیه یک مدرسه دینی طورنهاری ایجادگردد.
2) درتشکیل هرمدرسه ولسوالی میتواندیک شعبه حفظ قرآنکریم وقرائت گرفته شود.
3) درمرکزهرولایت یک مدرسه ویک دارالحفاظ طورنهاری ولیلیه منظورگرددبراینکه اولادمسلمان این جامعه اسلامی طوراساسی دروس دینی ومضامین مروجه عصری را پیش ببرند معیارتشکیل صنوف درولسوالی ها ازصنف اول الی ختم صنف دوازده یعنی دوره ابتدائی، متوسطه وثانوی طورنهاری مطابق لایحه شمول شاگردان درمراکز ولایات ازصنف اول الی ختم صنف چهاردهم یعنی دوره ابتدائی، متوسطه، ثانوی وعالی طورنهاری ولیلیه تعیین گردد.
4) درولایات درجه (1) طبق لزوم دید وزارت تعلیم وتربیه میتواند دومدرسه ودودارالحفاظ تاسیس گردد.

5) درمورد شمول شاگردان درمدارس ودارالحفاظ ها تعلیمات نامه ولایحه جداگانه درنظرگرفته شود.

6) درحصه شمول وپذیرش شاگردان درلیلیه چنین ابرازنظرمیگردد. که شاگردان واجد شرایط لیلیه درمرکز ولایت ازصنف (7) الی (14) درلیلیه پذیرفته شوندوهمه ساله سهمیه معینه لیلیه ازمرکز وزارت تعلیم وتربیه بادرنظرداشت معیارهای معینه ومشکلات محیطی نفوس وغیره تثبیت گردد وشاگردانیکه واجد شرایط پذیرش لیلیه نباشد طورنهاری به دروس خویش ادامه بدهند.

7) فارغان صنوف (12) مدارس ولسوالیهامیتوانند دروس عالیترخودرادرمدرسه مرکزولایت مربوطه ادامه بدهند.
8) شاگردان دارالحفاظ ها میتوانند بعدازحفظ قرآنکریم دروس عالیترخودراتاختم صنف (14) باشاگردان مدارس ادامه بدهندوهمین شاگردان دارالحفاظ ها که واجد شرایط پذیرش لیلیه باشندمیتوانند ازصنف ( 7 االی 14 ) درمدرسه ولایت مذکور طورلیلیه اعاشه واباطه گردد.
9) اشخاصیکه تحصیلات خصوصی دارند به اساس امتحان رسمی وتثبیت سویه علمی بارعایت سن شمول در یکی از صنوف مدارس یا دارالحفاظ ها به استثنای صنف نهائی یعنی صنف (12) پذیرفته شده میتواند.

10) فارغان صنوف (12) تعلیمات اسلامی (مدارس و دارالحفاظ ها ) میتوانند به صفت معلمان علوم اسلامی ایفای وظیفه نمایند برای این چنین فارغان باید کورس های قصیر المدت داخل خدمت در نظر گرفته شود این معلمان بعد از اشغال وظیفه کورسهای قصیرالمدت تربیه معلم را سپری نمایند.
11) فارغالن ذکور مدارس تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها از خدمت عسکری معاف میباشند.
12) در حصه تعیین جای مدارس و دارالحفاظ ها مقام ذیصلاح محل و موقعیتی را انتخاب نما یند که اکثریت قریه جات از آن مستفید گردند در ولسوالی ها و لایات که قبلآ مدارس دینی وجود داشت در همان مدارس دوباره تدریس
آغاز شود و همچنان در ولسوالی ها و لایات که قبلآ مدارس دینی وجود نداشت تحت نظر هیآ ت با صلاحیت وزارت تعلیم و تربیه و ریاست تعلیم و تربیه ولایت مربوط جای مدرسه تعیین گردد.

13) عجالتآ حد اقل شاگردان لیلیه مدارس دینی (50) نفر کم نیاشد و حد اکثر آن از (300) نفر تجاوز نکند.

14) مصارف یک نفر شاگرد لیلیه برای فعلآ در (24) ساعت یعنی سه وقته (700) افغانی تعین گرذدد.
15) پروگرام نصاب تعلیمی و مفردات علوم اسلامی از همه مدارس جمع آوری بعدآ تحت نظر کمیسیون باصلاحیت علمی و مسلکی و علمای جهید کشور از طرف وزارت تعلیم و تربیه تعین میگردد.سپس پروگرام واحدی در تمام مدارس و دارالحفاظ ها تطبیق گردد.
16) کتب مورد ضرورت مدارس و دارالحفاظ ها بعد از تعیین و تثبیت نصاب تعلیمی از بودجه وزارت تعلیم و تربیه تدارک و تهیه خواهد شد.
17) در مدارس عالی تعلیمات اسلامی علمای جهید کشور با تثبیت رتبه های مناسب شان بحیت استاد مقرر و توظیف گردند .
18) در ولایات که مدارس متعددی در مرکز آن موجود باشد با در نظر داشت گنجایش در یکی از مدارس مرکزی مدغم گردد.
19) تاسیس مدارس و دارالحفاظ های جدید از صلاحیت های وززارت تعلیم و تربیه میباشد .
20) در رابطه به منظوری مدارس و دارالحفاظ های سال (1372و1373) روحیه همین لایحه جدید در نظر گرفته شود.
21) مدارس که ازطرف اشخاص خیراندیش کشورایجادمیگرددپروگرام درسی آن موافق پروگرام رسمی دولت اسلامی عیارگرددایجادچنین مدارس به موافقه وتائیدوزارت تعلیم وتربیه مجازاست.
22) هیچ مملکت وموسسه خارجی نمی تواند بدون موافقه وزارت تعلیم وتربیه دولت اسلامی افغانستان درداخل افغانستان مدرسه ویادارالحفاظی ایجادنمایدالبته کمک های بلاقیدوشرط آنها ازطریق وزارت تعلیم وتربیه پذیرفته میشود.

23) مدارس ودارالحفاظ های مراکز ولایات وولسوالی های تحت اثرریاست تعلیم وتربیه ولایت مربوطه میباشد.
24) درتشکیل ریاست تعلیم وتربیه هر ولایت یک معاونیت بست رتبه (2) برای وارسی امور مدارس و دارالحفاظ ها در نظر گرفته شود .
قرار شرح فوق نظر کمیسیون بررسی امور مدارس تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها تقدیم است.
موضوع بمقام محترم صالحه تقدیم و بالاثر آن محترم مولوی محمد نبی (محمدی) معاون مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان چنین حکم فرموده اند.
ملاحظه شد ! تائید است .
همچنان مولوی محمد شاه (فضلی) سرپرست ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان چنین حکم فرموده اند:
ملاحظه شد منظور است وزارت تعلیم و تربیه اجراات نمایند.
مراتب بشما ابلاغ شد تا طبق آن بسهم خویش اجراات نمائید.
مراتب تحریری فوق نقلآ ارقام یافت در زمینه بسهم خویش اجراات لازمه خواهند نمود.