لایحه های وزارت معارف

لایحه وظایف ریاست پلان
لایحه تشکیل و وظایف شورا های حمایت از معارف
لایحه وظایف وصلاحیت های رئیس های مرکزی وزارت معارف
لوایح شمولیت و اخراج امتحانات شپی لیسه ها و دیپارتمنت ها
لایحه وظایف ریاست تعمییرات وزارت معارف
لایحه امتحان مکاتب ابتدائی
لایحه وظایف معلمان مستحضر لابراتوار های مکاتب وموسسات تعلیمی
لایحه وظایف ریاست امور صحی
لایحه وظایف ریاست امور تربیتی
لایحه وظایف ریاست تألیف و ترجمه
لایحه امتحن مکاتب ابتدائی
لایحه تفتیش مرکز وزارت معارف
لایحه فعالیت کورس های قصیرالمدت فنی وحرفوی ریاست عمومی تعلیمات تخنیکی ومسلکی
لایحه ظایف انجمن خارندوی افغانستان
لایحه وظایف ریاست عمومی موسسات عالی تربیه معلم
لایحه وظایف ریاست نشرات
لایحه وظایف ریاست دفتر
لایحه وظایف ریاست اداری و مالی
لایحه لباس معلمین و شاگردان معارف
لایحه مکلفیت درسی استادان
لوایح مکاتب ابتدائی برج حوت سال 1381
لايحه كتابخانه وكتابداران
لایحه تشکیل دیپارتمنت ها مکاتب ثانوی
لایحه استخدام استادان ، معلمان و کارمندان وزارت معارف