نظر خواهی درمورد پالیسی ها و اسناد تقنینی معارف

مطابق حکم مادۀ هشتم قانون معارف شورای علمی معارف وظيفۀ طرح، تدوين و انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی معارف را بر عهده دارد، به همين منظور در نظر است کار انکشاف پاليسی ها و اسناد تقنينی  در مشورۀ کامل با منسوبين معارف، مستفيدين و ساير ذيدخل ها انجام شود.

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ تعديلي لایحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تحصيلي وتثبیت سویۀ علمای دینی

مسودۀ تعديلي لایحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تحصيلي وتثبیت سویۀ علمای دینی از طرف ادارات مربوط تسوید و در ریاست دارالانشای شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت دو هفته از تاريخ 1397/12/20 الی 1398/1/5 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af  به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

مسودۀ تعديلي لایحـۀ ارزيــابـی اســنــاد تـعـليمی و تحصيلي وتثبــیــت ســـویــۀ علــمــای ديــنـی

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ لایحۀ حق­ الزحمۀ تدریسی معارف

مسودۀ لایحۀ حق­ الزحمۀ تدریسی معارف از طرف ادارات مربوط تسوید و در ریاست دارالانشای شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت یک هفته از تاريخ 11397/12/7 الی 1397/12/14 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

مسودۀ لايحۀ حق الزحمۀ تدريسی معارف برای سال ۱۳۹۸

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ لایحۀ ارزیابی اسناد تعلیمی خارج مرز

مسودۀ لایحۀ ارزیابی اسناد تعلیمی خارج مرز از طرف معینیت تعلیمات عمومی تسوید و در ریاست دارالانشای شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت یک ماه از تاريخ 1397/12/6 الی 1398/1/6 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

مسودۀ لایحۀ ارزیابی اسناد تعلیمی خارج مرز

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ پالیسی صحت مکاتب

مسودۀ پالیسی صحت مکاتب از طرف معینیت تعلیمات عمومی به همکاری اعضای گروپ تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت­های معارف، صحت عامه، احیا و انکشاف دهات، سایر وزارت­ها ذی­دخل، شرکای انکشافی، نهادهای جامعۀ مدنی و شرکای تطبیق کننده تسوید و در ریاست دارالانشای شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت بیست روز از تاريخ 1397/11/27 الی 1397/12/17 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

پالیسی صحت مکاتب

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ پالیسی تعلیم دختران

مسودۀ پالیسی تعلیم دختران از طرف معینیت تعلیمات عمومی به همکاری بخش انکشافی تعلیم دختران تسوید و در شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت بیست روز از تاريخ 11397/10/16 الی 1397/11/6 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

پالیسی تعلیم دختران

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ پالیسی منع آزار و اذیت زنان و اطفال در وزارت معارف

مسودۀ پالیسی منع آزار و اذیت زنان و اطفال در وزارت معارف از طرف آمریت واحد جندر به همکاری ادارۀ انکشاف بین­المللی ایالات متحده تسوید و در شورای علمی مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت بیست روز از تاريخ 11397/10/3 الی 1397/10/23 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

پالیسی منع آزار و اذیت زنان و اطفال در وزارت معارف

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ استراتیژی بسیج ملی برای امحای بی­سوادی

مسودۀ استراتیژی بسیج ملی برای امحای بی­سوادی از طرف معینیت سوادآموزی به همکاری شورای علمی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 24-9-1397 الی 24-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

استراتیژی بسیج ملی برای امحای بی_سوادی

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ چارچوب قابلیت­های زندگی

مسودۀ چارچوب قابلیت­های زندگی از طرف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 5-9-1397 الی 5-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

چارچوب قابلیت های زندگی

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی و رهنما برای مؤلفان و معلمان به زبان دری و پشتو

مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی و رهنما برای مؤلفان و معلمان که به زبان دری و پشتو از طرف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی تهیه و ترتیب گردیده است، به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 4-9-1397 الی 4-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی و رهنما برای مؤلفان معلمان

نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی مذهب جعفری و رهنما برای مؤلفان و معلمان

مسودۀ نصاب و مفردات علوم دینی مذهب جعفری و رهنما برای مؤلفان و معلمان از طرف ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت يک ماه از تاريخ 12-9-1397 الی 12-10-1397 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

نصاب و مفردات علوم دینی مذهب جعفری و رهنما برای مؤلفان و معلمان