آیا کدام شکایت دارید؟

هموطنان عزیز و معارف پرور

هدف وزارت معارف کشور این است تا به هر فرد کشور خدمات تعلیمی را عرضه دارد اما گاه گاهی بنا بر وجوهاتی این خدمات به وقت و زمانش به آنها نمی رسد یا انجام نمی پذیرد که باعث مشکلات می گردد. بناءً، مقام رهبری وزارت معارف تصمیم گرفت که در چارچوب اين وزارت ادارۀ شفافیت و حسابدهی را افتتاح نماید تا هرنوع شکایات هموطنان عزیز که مربوط به معارف باشد را طور جدی بررسی و جواب قناعت بخش ارایه نماید.  

اگر شما در مورد عدم اجراء، تاخیر و یا در مورد فساد اداری در این وزارت و یا ادارات ذیربط آن کدام شکایت قانونی دارید، میتوانید به یکی از بخش های این اداره خبر دهید و شکایت خود را ثبت نمایید. بعد از ثبت شکایت ادارۀ مذکور مسؤلیت دارد تا شکایت ثبت شده را تعقیب نموده تا مشکل شما حل شود. حفظ محرمیت هویت، اسناد و معلومات برای این ادارۀ حایز اهمیت است. شما میتوانید شکایت خود را به آدرسهای ذیل ثبت نمایید:

فورم شکایت

کابل:

۱.مقر وزارت معارف:

 شماره تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۷۷–۰۷۷۷۷۸۱۰۷۶

۲. در ریاست تدریسات ثانوی، معینیت تعلیمات اسلامی، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری  و ریاست تعلیمات اساسی.  

شماره های تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۶۸–۰۷۷۷۷۸۱۰۸۹–۰۷۷۷۷۸۱۰۸۸ 

ایمیل : complaint@moe.gov.af            (این ای میل آدرس برای تمام ولایات میباشد).

۳.در معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی:             شماره های تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۵۸–۰۷۷۷۷۸۱۰۵۹  

۴.در معینیت سواد آموزی:                                       شماره های تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۸۵–

۵.در معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم:    شماره های تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۶۴ 

۶.در ریاست معارف شهر کابل:                                 شماره های تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۶۲ 

۷.در ریاست های معارف ولایت کابل، صحت و رفاه جوانان و مطبعۀ معارف:     شماره های تماس: ۰۷۷۷۷۸۱۰۶۷–

 در ولایات

 

شماره

ولایت

شماره تماس

1

ننگرهار

777781106

2

لغمان

777781072

3

کنر

777781073

4

هرات

777781090

5

هرات

777781091

6

بلخ

777781094

7

تخار

777781061

8

بلخ

777781095

9

جوزجان

777781057

10

قندز

777781074

11

سمنگان

777781097

12

بغلان

777781098

13

پروان

777781099

14

بامیان

777781101

15

میدان وردگ

777781102

16

لوگر

777781103

17

غزنی

777781105

18

پکتیا

777781104

19

کاپیسا

777781109