پیام وزیر معارف

  تعلیم و تربیه رکن اساسی رشد و انکشاف پایدار  اجتماعی بوده و یک پیش شرط اساسی  برای تأمین صلح پایدار میباشد. منظور از انکشاف نظام معارف به مفهوم انکشاف مردم و تربیت کادرهاست تا انکشاف در عرصۀ  ساختمان و زیربناها، ازینرو هدف ما از این انکشاف ایجاد تغییرات در ارزش های اخلاقی، سلوک و روش مردم است. سیستم معارف ما وظیفۀ بزرگ تربیت نسل های فعلی و آینده افغانها را به عهده دارد تا بتوانند هر طفل وطن را بحیث یک مسلمان خوب، یک افغان خوب و یک کدر توانا  پرورش داده و در آینده منحیث افغانهای دارای طرز تفکر وسیع، باورمند به تحولات موجود در کشور و جهان و همزیستی مسالمت آمیز به بار آیند.

  روی همین ملحوظ دولت جمهوری اسلامی افغانستان انکشاف معارف را یکی از اولویت های کلیدی خویش میداند. وزارت معارف متعهد است تا به تمام اطفال اعم از دختران و پسران  دسترسی مساویانه به تعلیم و تربیۀ با کیفیت را مهیا سازد. همچنان این وزارت مکلفیت دارد تا  نیروی بشری ایرا انکشاف دهد که به نیازمندی های بازار کار امروز و فردا پاسخگو بوده و در بخش انکشاف اقتصادی و بازسازی ملی نیز نقش کلیدی را ایفا کند.

  ما در حاليكه طی 9 سال گذشته به کمک و ياري خداوند متعال جل جلاله، زحتمکشی ملت مسلمان و مساعدت های همکاران بین المللی خویش پیشرفت های چشمگیر را در بخش معارف داشته و فاصله زیادی را پیموده ایم ولی هنوز هم راه طولانی، دشوار و پر از چالش ها را در پیشرو داریم که به این چالش ها باید با جدیت و قاطعیت رسیدگی صورت گیرد تا بتوان به اهداف دراز مدت معارف، که در قانون اساسی افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و اهداف هزارۀ سوم میلادی ملل متحد پیش بینی گردیده، نایل آئیم.

  منحیث وزیر معارف، تعهد من در راستای ارتقای کیفیت و توسعه دسترسی به معارف است، تا بدینوسیله قادر شده باشیم تا در پرورش نسل جوان کشور بهبود آورده و از ین طریق رفاه عامه، انکشاف اقتصادی، تحکیم امنیت پایدار و تأمین صلح و ثبات تضمين گردد. باور دارم که تأمین صلح و ثبات در افغانستان در فراهم آوری زمینۀ اشتغال و انکشاف اقتصادی کشور اساسی ترین نقش را ایفا میکند.

  به امید باروری هرچه بیشتر، ارتقا و سربلندی نظام معارف افغانستان